Hitit play-off vizesini aldı

Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. lig grup mü­sa­ba­ka­la­rı dün oy­na­nan maç­lar­la so­na er­di.

Hitit play-off vizesini aldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. lig grup mü­sa­ba­ka­la­rı dün oy­na­nan maç­lar­la so­na er­di. Hi­tit Üni­ver­si­te­si son ma­çın­da Af­yon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si’ni 3-0 ye­ne­rek grup­tan ikin­ci ola­rak play-off oy­na­ma­ya hak ka­zan­dı.

Al­tı ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği 1. lig grup maç­la­rın­da Hi­tit Üni­ver­si­te­si üç ga­li­bi­yet ve bir mağ­lu­bi­yet ile son ma­ça ikin­ci sı­ra­da gir­miş­ti. Son ma­çın­da Af­yon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si kar­şı­sın­da ga­lip ge­le­rek ikin­ci olup play-off mü­ca­de­le­si­ne ka­tıl­ma­yı amaç­la­yan Hi­tit Üni­ver­si­te­si ra­ki­bi önün­de ilk set­te üs­tün bir oyun so­nun­da 25-16 ga­lip ge­le­rek ra­ki­bi önün­de 1-0 öne geç­ti. İkin­ci set­te Af­yon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si sa­vun­ma di­ren­ci­ni ar­tır­dı an­cak Hi­tit Üni­ver­si­te­si hü­cum­da et­ki­li oyu­nu­nu sür­dü­re­rek se­ti 25-19 ala­rak maç­ta 2-0 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.

Üçün­cü set­te ise ra­ki­bi­nin di­ren­ci­ni er­ken kı­ran Hi­tit Üni­ver­si­te­si bu se­ti 25-12 ma­çı­da 3-0 ala­rak grup­tan ikin­ci ola­rak Sü­per Li­ge yük­sel­mek için play-off maç­la­rın­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.

Grup maç­la­rı so­nun­da Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si 13 pu­an­la bi­rin­ci ola­rak play-off’a yük­sel­me­yi ba­şa­rır­ken Hi­tit Üniv­re­si­te­si 12 pu­an­la ikin­ci olur­ken Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si üçün­cü, Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si ise dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

Mü­sa­ba­ka­la­rın so­na er­me­si­nin ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le ilk dört sı­ra­yı alan ta­kım­la­ra ku­pa­la­rı ve­ril­di.

Grup­ta ilk iki sı­ra­yı alan Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si 1-5 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de Ela­zığ’da ya­pı­la­cak Sü­per Li­ge yük­sel­me play-off maç­la­rın­da mü­ca­de­le ede­cek.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2018, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER