Kolayı zor yaptı ancak kazandı

Voleybol Erkekler 2. liginde Çorum Belediyesi Gençlikspor sezonun ilk maçında Melikgazi Belediyespor önünde 2-0 öne geçti ancak konuk takım sonraki iki seti alarak karşılaşmayı final setine taşıdı. Bu seti 15-12 kazanan temsilcimiz salondan 3-2 galip ayrılarak sezona iki puanla başladı.

Kolayı zor yaptı ancak kazandı

HA­RUN AK­KA­YA
Vo­ley­bol Er­kek­ler 2. li­gin­de­ki tem­sil­ci­miz Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por se­zo­nun ilk ma­çın­da Me­lik­ga­zi Be­le­di­yes­por önün­de 2-0 öne geç­ti­ği ma­ça zo­ra sok­tu an­cak sa­lon­dan 3-2 ga­lip ay­rıl­ma­yı ba­şar­dı.
Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda dün oy­na­nan ma­ça il­gi hay­li yük­sek ol­du. Ço­rum­lu spor se­ver­le­rin des­te­ği­ni ar­ka­sı­na ala­rak ma­ça çok iyi baş­la­yan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ilk set­te çok zor­lu bir mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan 25-23 ga­lip ay­rı­la­rak 1-0 öne geç­ti. İkin­ci set­te üs­tün­lü­ğü­nü iyi­ce ra­ki­bi­ne his­set­ti­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım bu se­ti­de 25-19 ala­rak 2-0 öne geç­ti ve ra­hat­la­dı.


Üçün­cü set­te ise ko­nuk ta­kım hü­cum­da da­ha et­ki­li ol­ma­ya baş­la­dı ve bu se­ti 25-20 ka­za­na­rak sko­ru 2-1 yap­tı. Dör­dün­cü set ise ke­li­me­nin tam an­la­mı ile ne­fes kes­ti. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por üç pua­nın sa­hi­bi ol­mak, ko­nuk Me­lik­ga­zi ise fi­nal se­ti­ne ta­şı­mak için bü­yük bir mü­ca­de­le ver­di­ler. Üç kez uzat­ma­ya gi­den bu se­ti ko­nuk ta­kım 28-26 ka­za­nın­ca skor 2-2 ol­du ve fi­nal se­ti­ne ge­çil­di.


Bu he­ye­can ka­sır­ga­sı fi­nal se­tin­de de de­vam et­ti. İki ta­kım­da iki pua­nın sa­hi­bi ol­mak için va­rı­nı yo­ğu­nu or­ta­ya koy­du­lar ve evin­de ta­raf­ta­rı­nın önün­de ilk ma­çı­nı ka­zan­mak is­te­yen Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ta­kı­mı bu se­ti 15-12 ma­çı­da 3-2 ka­za­na­rak se­zo­na ga­li­bi­yet ile baş­la­dı.


Ma­çı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Al­per Za­hir ve Tur­han Can­dan, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran ile çok sa­yı­da spor se­ver iz­le­di.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER