Onur’a bol köpüklü 19. yaş kutlaması

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un genç ka­le­ci­si Onur Te­kin 19 ya­şı­na bol kö­pük­lü kut­la­ma ile gir­di.

Onur’a bol köpüklü 19. yaş kutlaması

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un genç ka­le­ci­si Onur Te­kin 19 ya­şı­na bol kö­pük­lü kut­la­ma ile gir­di. 10 Ekim 1999 do­ğum­lu Onur Te­kin dört yıl­dır Ço­rum Be­le­di­yes­por pro­fes­yo­nel kad­ro­sun­da bu­lu­nu­yor.


Dün ya­pı­lan an­tren­man so­nun­da ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan Onur Te­kin’e bol kö­pük­lü bir do­ğum gü­nü kut­la­ma­sı ya­pıl­dı. An­tren­ma­nın bi­ti­min­den son­ra fut­bol­cu­lar el­le­rin­de­ki kö­pük­ler­le Onur Te­kin’i res­men be­ya­za bo­ya­dı­lar. Bu bo­ya­ma iş­le­mi­nin ar­dın­dan ise ha­zır­la­nan pas­ta­da­ki mum­la­rı üf­le­ye­rek sön­dü­ren Onur Te­kin’e kap­tan Oğuz­han ilk di­lim pas­ta­yı el­le­ri ile ye­dir­di.
Oğuz­han, Onur Te­kin’e sağ­lık­lı ba­şa­rı­lı ve hu­zur­lu ni­ce yaş­lar di­le­ğin­de bu­lu­nur­ken, genç fi­le bek­çi­si­de ken­di­si için ha­zır­la­nan bu do­ğum gü­nü kut­la­ma­sı için te­şek­kür et­ti.


Öte yan­dan Baş­kan Fa­tih Öz­can ay­nı sa­at­te top­lan­tı­sı ol­ma­sı ne­de­ni ile Onur’u ge­cik­me­li ola­rak­ta ol­sa te­le­fon­la ara­ya­rak hem do­ğum gü­nü­nü kut­la­dı hem­de ba­şa­rı­lar di­le­di.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 11:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER