Osmancık Belediyespor’dan iddialı sezon açılışı

Osmancık Belediyespor çifte sezon açılışı yaptı. Kırmızı Beyazlılar 1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi verecek futbol takımı ile Bayanlar 2. Voleybol liginde mücadele edecek olan takımlar törenle yeni sezona merhaba dedi. AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Özellişterme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu’nun Ankara’dan kendilerininde burdan vereceği katkı ile sezona ulaşacaklarına inandığını belirterek tüm Osmancıkları takımlarına sahip çıkmaya çağırdı.

Osmancık Belediyespor’dan iddialı sezon açılışı

MU­RAT KA­RA­SU
Os­man­cık Be­le­di­yes­por se­zo­nu id­di­alı aç­tı. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım ön­ce­ki ak­şam il­çe­de dü­zen­le­nen tö­ren açı­lı­şı ise ye­ni se­zon star­tı­nı ver­di. Açı­lış tö­re­ni­ne AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, Os­man­cık Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam ile İl­çe Ku­rum ve Da­ire Mü­dür­le­ri ile Be­le­di­ye ve İl Ge­nel Mec­li­si üye­le­ri, Os­man­cık Be­le­di­yes­por Yö­ne­ti­mi, Tek­nik He­yet ile bir­lik­te alt ya­pı ve ama­tör ta­kım­da for­ma gi­ye­cek fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.
Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya ama­tör ta­kım­da for­ma gi­ye­cek fut­bol­cu­lar ile tek tek ta­nış­tı ve ba­şa­rı­lar di­le­di. Kur­ban ke­si­mi ve du­ala­rın ar­dın­dan mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya kı­sa bir ko­nuş­ma yap­tı. Ka­ya, Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un bu se­zon bir üst lig olan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’e yük­sel­mek için mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni ve bu­nu ba­şar­mak için­de el­le­rin­den ge­len des­te­ği ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.


Ku­lüp Fah­ri Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı hem­şeh­ri­miz Ah­met Ak­su An­ka­ra’dan biz­ler­de bur­dan ge­rek­li kat­kı­yı ve­re­rek bu se­zon is­te­dik­le­ri he­de­fe ula­şa­cak­la­rı­na inanç­la­rı­nın tam ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­ya ‘Her­kes üze­ri­ne dü­şe­ni ya­par­sa he­de­fe ulaş­ma­ma­mız için hiç bir ne­den yok. Yö­ne­tim ge­ce gün­düz ça­lı­şı­yor. Biz­ler­de on­la­rın ula­şa­ma­dı­ğı nok­ta­lar­da dev­re­ye gi­ri­yo­ruz. So­nuç­ta bun­dan son­ra işin asıl kıs­mı tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar­da. İna­nı­yo­rum­ki on­lar­da al­dık­la­rı so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­cin­de ola­rak ge­re­ken mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­ler ve çok ça­lı­şa­rak Os­man­cık Be­le­di­yes­por’u is­te­di­ği he­de­fe ulaş­tı­ra­cak­lar­dır. Ye­ni se­zo­nu­nOs­man­cık Be­le­di­yes­por’a ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum’ de­di.
Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan ise Oğuz­han Ka­ya sem­bo­lik ola­rak se­zon açı­lı­şı için ilk to­pa vur­du ve kır­mı­zı be­yaz­lı ta­kım an­tren­ma­na geç­ti.

 

Vo­ley­bol ta­kı­mı­na zi­ya­ret
Os­man­cık Be­le­di­yes­por fut­bol ta­kı­mı­nın se­zon açı­lı­şı­nın ar­dın­dan mi­sa­fir­ler da­ha son­ra bu yıl Ba­yan­lar 2. li­gin­de mü­ca­de­le ede­cek olan vo­ley­bol ta­kı­mı­nı­da zi­ya­ret et­ti­ler.  Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya ve be­ra­be­rin­de­ki­ler İl­çe Spor sa­lo­nu’nda ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren ba­yan vo­ley­bol ta­kı­mı­nın ça­lış­ma­sı­nı zi­ya­ret et­ti­ler ve on­la­ra­da ye­ni se­zon­da ba­şa­rı­lar di­le­di­ler.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2018, 10:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER