Şampiyonlar’dan gençlere ziyaret

Olim­pi­yat Şam­pi­yo­nu Tev­fik Kış ve Olim­pi­yat Üçün­çü­sü Naz­mi Av­lu­ca’dan Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş ta­kı­mı an­tren­ma­nı­na zi­ya­ret.

Şampiyonlar’dan gençlere ziyaret

YÜK­SEL BA­SAR
Olim­pi­yat Şam­pi­yo­nu Tev­fik Kış ve Olim­pi­yat Üçün­çü­sü Naz­mi Av­lu­ca’dan Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş ta­kı­mı an­tren­ma­nı­na zi­ya­ret.

Hi­tit Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan Ba­har Et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen ‘Spor Söy­le­şi­si’ prog­ra­mı­na ka­tıl­mak üze­re Ço­rum’a ge­len hem­şeh­ri­le­ri­miz Olim­pi­yat Şam­pi­yo­nu Tev­fik Kış ve Olim­pi­yat üçün­cü­sü Naz­mi Av­lu­ca Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş ta­kı­mı­nın an­tren­man yap­tı­ğı Mev­la­na Spor Sa­lo­nu’nu zi­ya­ret et­ti.

Bu­ra­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak, Gü­reş İl Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Te­ke ve an­tre­nör­ler ile bir ara­ya ge­len Kış ve Av­lu­ca spor­cu­lar ile­de bir sü­re soh­bet et­ti­ler. Bu soh­bet sı­ra­sın­da ef­sa­ne şam­pi­yon­lar ge­le­ce­ğin şam­pi­yon­la­rı­na ba­şa­rı için en önem­li un­su­run ça­lış­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek genç­ler­den her ge­çen da­ha faz­la ça­lış­ma­la­rı­nı is­te­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER