‘Seyir zevki yüksek bir takım oluşturacağız’

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya se­yir zev­ki yük­sek bir ekip oluş­tur­mak için ça­lış­ma­la­rı­nın sı­kı ve ti­tiz bir şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Al­tun­ka­ya, şeh­rin bir ol­ma­sı ve ta­kı­mı­na sa­hip çık­ma­sı­nı­nın ba­şa­rı için ol­maz­sa ol­maz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Tüm bi­rim­ler­le ge­niş ka­tı­lım­lı is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­na 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra baş­la­ya­ca­ğız’ de­di.

‘Seyir zevki yüksek bir takım oluşturacağız’

HALİL ÖZTÜRK
 

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya se­yir zev­ki yük­sek bir ekip oluş­tur­mak için ça­lış­ma­la­rı­nın sı­kı ve ti­tiz bir şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Al­tun­ka­ya, şeh­rin bir ol­ma­sı ve ta­kı­mı­na sa­hip çık­ma­sı­nı­nın ba­şa­rı için ol­maz­sa ol­maz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Tüm bi­rim­ler­le ge­niş ka­tı­lım­lı is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­na 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra baş­la­ya­ca­ğız’ de­di.

Al­tun­ka­ya dün yap­tı­ğı ya­zı­lı ba­sın açık­la­ma­sın­da ye­ni se­zon­da  Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da olu­şan yö­ne­ti­min gö­re­ve gel­di­ği gün­den iti­ba­ren her alan­da yo­ğun bir ça­lış­ma için­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Da­ha ön­ce açık­la­dı­ğı­mız gi­bi üç yıl­lık pro­je kap­sa­mın­da bi­zi he­de­fe gö­tü­re­cek bir ta­kım oluş­tur­mak için her trans­fe­ri in­ce ele­yip sık do­ku­yo­ruz.

Ta­bi­ki bun­lar ba­şa­rı için tek ba­şı­na ye­ter­li ol­ma­ya­cak­tır. Ço­rum’un tüm di­na­mik­le­ri­ni bir ara­ya ge­tir­mek için­de ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Ge­rek si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ge­rek si­ya­si par­ti­ler ge­rek­se spor ta­ban bir­lik­le­ri ile ge­rek­se­de şeh­rin mül­ki amir­le­ri ile sü­rek­li is­ti­şa­re için­de ola­ca­ğız.

‘Bu be­lirt­ti­ği­miz un­sur­lar bi­zim ol­maz­sa ol­ma­zı­mız. Her ke­si­me eşit me­sa­fe­de, bi­ze su­nu­lan tüm fi­kir­ler­den fay­da­la­nıp Ço­rum Be­le­di­yes­por’u bu şeh­rin tam an­la­mıy­la or­tak pay­da­sı yap­mak ama­cın­da­yız. Bu kap­sam­da da mül­ki amir­le­ri­miz, si­ya­si par­ti­ler, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve spor ta­ban bir­lik­le­ri ile bir ara­ya ge­lip ge­niş kap­sam­lı bir is­ti­şa­re­de bu­lu­na­ca­ğız. Kon­gre­mi­zin Ra­ma­zan ayı­na denk gel­me­si, yi­ne bu­nun aka­bin­de de ül­ke­mi­zin se­çim sü­re­ci­ne gir­miş ol­ma­sı se­be­biy­le bu bir­lik­te­li­ği 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin he­men son­ra­sı­na bı­rak­ma­yı uy­gun gör­dük. 

Bu se­zon her­ke­sin kol­tu­ğun­da otu­rup ra­hat bir maç iz­le­ye­ce­ği ve şeh­rin her ke­si­min­den in­san­la­rın tri­bün­de bir ara­ya ge­le­rek omuz omu­za bir bir­lik­te­lik ya­şa­ya­ca­ğı ta­kım or­ta­ya çı­kar­ta­ca­ğız’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil
Halil - 5 yıl Önce

3 yıldır takımın balındasın sayın pembe ceketli arkadaşım takımın ne durumda olduğu belli Trilyonlar harcadınız bişey yapamadın hala ortasın aynaya bakmanız gerek ama işi öğrenmişim pembe çeketli kardeşimiz Mustafa bey seyir zevki olan maçlar oynatacakmış takıma helal be 3-4 yıldır oradaydın seyir zevki futbolu oynatamadın bu yıl mı oynatacan insanları bu laflarla uyutmayı iyi öğrenmişsiniz biz ŞAMPİYONLUK İstiyoz laf değil PEMPE çeketli mustafa kardeşim topçunun getirdiği hocayla zaten olmaz yinede başarı sizle olsun..

Nahit
Nahit - 5 yıl Önce

Bu yöneticimi hocamı kim ya adam hoca olmuş seyir zevki top oynatacakmış Allahım kimlere kalmış çorumsporumuz...

Çorumlu
Çorumlu - 5 yıl Önce

Bu pempe ceketli ,KIRMIZI çeketli arkadaş hala yönetimdemi birde yeni gelen klüp başkanı kim ne iş yapıyor ,kariyeri ne tahsili ne bilen varmı arkadaşlar tanımadığımız için öğrenmek istedik selamlar.

Galip
Galip - 5 yıl Önce

Güzel bi demeç PEMPE çeketli KIRMIZI ayakkabı lı arkadaş 3-4 yıl ZEKİ GÜL Uyuttu bu yılda sen sonra HAMİT IŞIK çıkar sahneye keyf be hadi bakalım...

Çorumluyuz
Çorumluyuz - 5 yıl Önce

ESKİ TOPÇUMUZ HAMİT IŞIK DA YÖNETİCİ OLARAK ATANMIŞ PARA YARDIMI YAPACAKMI ACABA YOKSA KLÜPTEN MAAŞ MI ALACAK ACABA bilen varmı

Veli oğuz
Veli oğuz - 5 yıl Önce

PEMPE çeketin YÖK üstünde dj Mustafa bey kırmızı ayakkabında YÖK seni öyle görmeye alışmıştık neyse bu yıl Oyıl bu sene O sene şampiyon olmak zorundasınız artık başka seçeceğiniz de YÖK bekliyoruz yapamazsanız bu memleketin yüzüne bakamazsınız 5-6 yoldur dünya paralar harcandı olmadı yapamadınız açıkcası artık yeter diyoruz..

SIRADAKİ HABER