Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­na de­vam edi­yor

Böl­ge­sel Ama­tör lig­de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ilk etap ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na yap­tı­ğı çift an­tren­man­la de­vam edi­yor. 

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por  ha­zır­lık­la­rı­na de­vam edi­yor

YÜK­SEL BA­SAR
Böl­ge­sel Ama­tör lig­de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ilk etap ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na yap­tı­ğı çift an­tren­man­la de­vam edi­yor. 

Sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re iki se­ans­ta ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, sa­bah an­tren­ma­nı­nı Ba­ha­bey Çam­lı­ğı'nda yap­tı.

Ba­ha­bey Çam­lı­ğı'nda Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de fut­bol­cu­lar kros ça­lış­ma­sı yap­tı. Ak­şam an­tren­ma­nı Mi­mar Si­nan Sen­te­tik Sa­ha­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Ak­şam an­tren­ma­nın­da tak­tik ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.  Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por'da 1.etap ha­zır­lık­la­rı bu­gün ya­pı­la­cak çift an­tren­man ile de­vam ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER