Sungurlu, Kastamonu’ya bileniyor

Cumartesi günü Kastamonu İl Özel İdarespor deplasmanında mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer takıma rehavet uyarısında bulundu. İlk maçta alınan farklı galibiyeti unutmalarını isteyen Hüseyin Eğer, ligin bir maçla sona ermediğini ve uzun bir maraton olduğunu belirterek futbolcuları bu maça motive olmalarını istedi.

Sungurlu, Kastamonu’ya bileniyor

HA­RUN AK­KA­YA
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de­ki tem­sil­ci­miz cu­mar­te­si gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­re Köy Hiz­met­le­ri ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Se­zo­nun ilk ma­çın­da sa­ha­sın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u fark­lı ye­ne­rek se­zo­na mo­ral­li baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de Mi­mar Si­nan sa­ha­sın­da yap­tı­ğı an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.

Ça­lış­ma ön­ce­sin­de fut­bol­cu­lar­la bir top­lan­tı ya­pan Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer, re­ha­ve­te ka­pıl­ma­ma­la­rı uya­rı­la­rı­nı tek­rar­la­dı. Se­zo­nun ilk ma­çın­da Saf­ran­bo­lu kar­şı­sın­da alı­nan ga­li­bi­ye­tin çok önem­li ol­du­ğu­nu an­cak se­zo­nun bir ga­li­bi­yet ile bit­me­di­ği­ni be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Eğer, fut­bol­cu­lar­dan bu ma­çı unut­ma­la­rı­nı ve ilk dep­las­man ma­çın­da Kas­ta­mo­nu ile oy­na­ya­cak­la­rı­na ken­di­le­ri­ni çok da­ha iyi ha­zır­la­ma­la­rı­nı is­te­di.
Top­lan­tı­nın ar­dın­dan ise ça­lış­ma­ya ge­çen kır­mı­zı be­yaz­lı ta­kım ısın­ma ha­re­ket­le­ri dar alan­da pas ile de­vam eden an­tren­man tak­tik ça­lış­ma ile so­na er­di. Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer Saf­ran­bo­lu ma­çın­da tes­bit et­tik­le­ri ek­sik­ler üze­rin­de dur­du ve fut­bol­cu­lar­dan özel­lik­le çı­kar­ken top kap­tır­ma­ma­la­rı uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­re Köy Hiz­met­le­ri ile cu­mar­te­si gü­nü dep­las­man­da oy­na­ya­cak­la­rı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik çift ka­le maç ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER