Sungurlu, Ladik’te mağlubiyetle tanıştı

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligde dördüncü haftada Ladik Belediyespor deplasmanında rakibine son dakikalarda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. İlk yarısını 1-1 tamamladı maçın ikinci yarısında da kontrolü elinde tutan Sungurlu Belediyespor ev sahibi takımın genç yabancısı Danilo’nun son bölümde bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçtan 3-1 mağlup ayrılarak bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Sungurlu, Ladik’te mağlubiyetle tanıştı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por li­gin dör­dün­cü haf­ta ma­çın­da La­dik Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da ra­ki­bi­ne son bö­lüm­de ye­di­ği gol­ler­le 3-1 ye­ni­le­rek lig­de­ki ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı.
Ol­duk­ça tec­rü­be­li isim­ler­den ku­ru­lu ra­ki­bi önün­de ma­ça ade­ta mağ­lup baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 2. da­ki­ka­da ye­di­ği gol­le ge­ri­ye düş­tü. Bu­na kar­şın oyun­dan kop­ma­yan ve ra­kip ka­le­ye gol için yük­le­nen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 26. da­ki­ka­da or­ta sa­ha­dan or­ga­ni­ze ge­li­şen bir atak­ta Emir­han’ın go­lü ile be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı.
Gol­den son­ra­da olun­da üs­tün­lü­ğü­nü sür­dü­ren tem­sil­ci­miz bu da­ki­ka­lar­da M. Be­ra­ti ile gir­di­ği mut­lak po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­dı. İkin­ci ya­rı­ya ev sa­hi­bi ta­kım bas­kı­lı baş­la­sa­da iyi ka­pa­nan tem­sil­ci­miz or­ta sa­ha­da ra­ki­bi­ne boş alan bı­rak­ma­ya­rak teh­li­ke­li po­zis­yo­na ka­le­sin­de izin ver­me­di.


Den­ge­de gi­den ma­çın son bö­lü­mün­de La­dik Be­le­di­yes­por’un genç oyun­cu­su Da­ni­lo sah­ne al­dı ve bir an­lam­da ta­kı­mı­nı ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan isim ol­du. 73. da­ki­ka­da ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan at­tı­ğı gol­le ta­kı­mı­nı öne ge­çi­ren Da­ni­lo son da­ki­ka­da ise go­lün asis­ti­ni ya­pa­rak La­dik Be­le­di­yes­por’u üçün­cü ma­çın­dan da ga­li­bi­yet­le ay­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dı.
Bu so­nuç­la Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dör­dün­cü ma­çın­da ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni alır­ken haf­ta­yı beş pu­an­la ka­pat­tı. Ev sa­hi­bi La­dik Be­le­di­yes­por ise üçün­cü ma­çı­nı­da ka­za­na­rak zir­ve ya­rı­şın­da ben­de va­rım de­di.
Ma­çı yak­la­şık 500 ka­dar La­dik Be­le­di­yes­por ta­raf­ta­rı ile bir­lik­te Ço­rum ve Sun­gur­lu’dan ge­len az sa­yı­da Ço­rum­lu fut­bol se­ver ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­rak­ma­dı­lar.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
2. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ev sa­hi­bi La­dik Be­le­di­yes­por’un kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da Ci­han iyi yük­sel­di ka­fa­yı vur­du to­pu kö­şe­den Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
26. da­ki­ka­da or­ta alan­dan or­ga­ni­ze ge­li­şen atak­ta sa­vun­ma ar­ka­sı­na du­var pas­la­rı ile sar­kan Emir­han ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da yer­den düz­gün bir vu­ruş­la to­pu La­dik ağ­la­rı­na gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı.
38. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan top­la Be­ra­ti ha­re­ket­len­di üze­ri­ne açı­lan ka­le­ci Asım’dan kur­tul­du ka­le­ye gön­der­di­ği to­pu sa­vun­ma oyun­cu­su son an­da çiz­gi­den çı­kar­dı ve Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’a öne geç­me fır­sa­tı ver­me­di.
İlk ya­rı 1-1 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­da ise ev sa­hi­bi ta­kım bas­kı­lı baş­la­dı. Bu bas­kı anın­da oyu­nu iyi kon­trol eden ve ra­ki­be po­zis­yon ver­me­yen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por son bö­lüm­de sah­ne olan Da­ni­lo’yu dur­du­ra­ma­dı. Sol ka­nat­tan top­la ha­re­ket­le­nen Da­ni­lo ya­yın üze­ri­ne gel­me­den sert vur­du to­pu kö­şe­den Sun­gur­lu ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
Son bö­lüm­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por be­ra­ber­lik için yük­len­di. 90. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Da­ni­lo top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na gir­di yer­den or­ta­ya çı­kar­dı ve S. Enes to­pu boş ka­le­ye gön­de­re­rek ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­di: 3-1
Bu so­nuç­la La­dik Be­le­di­yes­por üç maç­ta top­la­dı­ğı 9 pu­an­la yo­lu­na ka­yıp­sız de­vam eder­ken tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 4 maç so­nun­da beş pu­an­da kal­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER