Süper Lig’de zirveyi zorluyorlar

Ma­sa Te­ni­si Ba­yan­lar Sü­per Lig play-off gru­bun­da mü­ca­de­le eden Ço­rum Genç­liks­por ilk etap­ta yap­tı­ğı dört maç­ta üç mağ­lu­bi­yet bir ga­li­bi­yet al­dı.

Süper Lig’de zirveyi zorluyorlar

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ma­sa Te­ni­si Ba­yan­lar Sü­per Lig play-off gru­bun­da mü­ca­de­le eden Ço­rum Genç­liks­por ilk etap­ta yap­tı­ğı dört maç­ta üç mağ­lu­bi­yet bir ga­li­bi­yet al­dı. Genç­liks­por ilk etap­ta yap­tı­ğı dört maç­tan üçü­nü ilk dört için­de bu­lu­nan ra­kip­le­ri ile yap­tı.
An­tre­nör Me­sut Kuş­göz yö­ne­ti­min­de spor­cu­lar Mer­ve Nur Öz­türk, Mer­ve Can­su De­mir, Yağ­mur Ye­şil ve Asu Ay­ça Şen­yu­va’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Ço­rum Genç­liks­por 16 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği Sü­per Lig’de grup maç­la­rı­nı ilk se­kiz için­de bi­ti­re­rek play-off gru­bun­da mü­ca­de­le et­me hak­kı ka­zan­mış­tı.
31 Mart ile 1 Ni­san ta­rih­le­rin­de Ko­ca­eli’nde ya­pı­lan play-off ilk etap maç­la­rın­da Ço­rum Genç­liks­por ilk ma­çın­da Kay­se­ri Ko­ca­si­nan Be­le­di­yes­por’a 4-1 ikin­ci ma­çın­da Fe­ner­bah­çe’ye 4-0 dör­dün­cü ma­çın­da ise Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’a ay­nı skor­la ye­ni­lir­ken üçün­cü ma­çın­da ise Pen­dik Be­le­di­yes­por’u 4-1 yen­di.
İlk etap maç­la­rı so­nun­da Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye 14 pu­an­la li­der Fe­ner­bah­çe 13 pu­an­la ikin­ci Ti­gems­por 12 pu­an­la üçün­cü Kay­se­ri Ko­ca­si­nan Be­le­di­yes­por 10 pu­an­la dör­dün­cü sı­ra­da yer alır­ken tem­sil­ci­miz Genç­liks­por ise ay­nı pu­an­la be­şin­ci sı­ra­da bu­lu­nu­yor.
Ço­rum Genç­liks­por ba­yan ta­kı­mı 26-27 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak play-off ikin­ci etap maç­la­rın­da An­ka­ra Ti­gems­por, Ya­lo­va Be­le­di­ye Genç­liks­por ve Bur­sas­por ta­kım­la­rı kar­şı­la­şa­cak ve sı­ra­la­ma bel­li ola­cak.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2018, 09:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER