Tarık Demir yine zirvede

Ço­rum At­le­tiz­min­de son yıl­lar­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da ye­ti­şen ba­şa­rı­lı spor­cu­lar ara­sın­da­ki en önem­li isim olan Ta­rık...

Tarık Demir yine zirvede

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum At­le­tiz­min­de son yıl­lar­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da ye­ti­şen ba­şa­rı­lı spor­cu­lar ara­sın­da­ki en önem­li isim olan Ta­rık De­mir Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da ka­zan­dı­ğı ba­şa­rı­la­rı­na bir ye­ni­si­ni Ulus­la­ra­ra­sı tur­nu­va­yı­da ek­le­di. İs­tan­bul’da ya­pı­lan U 18 Dört­lü Sa­lon At­le­tizm Tur­nu­va­sın­da 1500 met­re­de al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ata­köy’de ya­pı­lan Ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma­la­ra Türk mil­li ta­kı­mı ile bir­lik­te Fran­sa, Be­la­rus ve Uk­ray­na’dan spor­cu­lar ka­tıl­dı­lar. 1500 met­re­de mil­li ta­kım adı­na ya­rı­şan Ta­rık De­mir 3.57.99’luk de­re­ce­si ile bi­rin­ci­li­ği ka­za­nır­ken Uk­ray­na’dan Olek­sandr Hons­kyi 4.00.89’luk de­re­ce­si ile ikin­ci Fran­sa’dan Cyril Me­ers­se­man 4.03.28’lik de­re­ce­si ile üçün­cü Be­la­rus’tan Ali­ak­sandr Lo­ury­no­vich ise 4.03.30’luk de­re­ce­si ile dör­dün­cü ol­du.
Mü­sa­ba­ka­lar­da Tür­ki­ye U18 Mil­li Ta­kı­mı at­let­le­ri tam beş Tür­ki­ye re­ko­ru ye­ni­ler­ken, 17 dal­da pod­yu­ma çık­tı­lar. Ta­kım sı­ra­la­ma­sın­da Fran­sa 80 pu­an­la bi­rin­ci, Uk­ray­na 70 pu­an­la ikin­ci, Tür­ki­ye 59 pu­an­la üçün­cü, Be­la­rus da 58 pu­an­la dör­dün­cü sı­ra­da yer al­dı.
Ça­lış­ma­la­rı­nı Ço­rum’da an­tre­nö­rü Ah­met Kol­taş yö­ne­ti­min­de sür­dü­ren Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü adı­na ya­rı­şan Ta­rık De­mir, bu ba­şa­rı­sı ile önü­müz­de­ki yıl­lar­da mil­li ta­kım dü­ze­yin­de ba­şa­rı­lar el­de ede­ce­ği­ni bir kez da­ha gös­ter­di. An­tre­nör Ah­met Kol­taş, spor­cu­su­nun ge­li­şi­min­den son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ara­lık­sız sür­dü­rü­yo­ruz. He­de­fi­miz bu ba­şa­rı­la­rı önü­müz­de­ki yıl­lar­da da­ha yük­sek or­ga­ni­ze­ler ve şam­pi­yo­na­lar­da el­de et­mek. Spor­cu­mu bir kez da­ha kut­lu­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER