Uğurcan Dursun Avrupa üçüncüsü

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’un mil­li ma­sa te­nis­ci­si Uğur­can Dur­sun Av­ru­pa üçün­cü­sü ola­rak Dün­ya Ku­pa­sı’nda ül­ke­mi­zi tem­sil et­me­ye hak ka­zan­dı.

Uğurcan Dursun Avrupa üçüncüsü

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’un mil­li ma­sa te­nis­ci­si Uğur­can Dur­sun Av­ru­pa üçün­cü­sü ola­rak Dün­ya Ku­pa­sı’nda ül­ke­mi­zi tem­sil et­me­ye hak ka­zan­dı. 2-9 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da Lük­sem­burg’da ya­pı­lan ve Av­ru­pa’nın en iyi spor­cu­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı seç­me­le­re 15 spor­cu ka­tıl­dı. Bu mü­sa­ba­ka­lar­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan An­tre­nör Ömer Fa­ruk Ye­tim ile bir­lik­te spor­cu­lar Uğur­can Dur­sun ve Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu Tür­ki­ye adı­na mü­ca­de­le et­ti­ler.
Av­ru­pa’nın en iyi 15 spor­cu­su­nun mü­ca­de­le et­ti­ği seç­me­ler so­nun­da Ro­man­ya’dan Ju­li­an Chi­ri­ta 152 pu­an­la bi­rin­ci olur­ken Çe­kos­la­vak­ya’dan Ste­pan Bre­hal 143 pu­an­la ikin­ci olur­ken Uğur­can Dur­sun 140.5 pu­an­la üçün­cü ola­rak Dün­ya Ku­pa­sı’nda Av­ru­pa Kar­ma­sı’ın­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
Uğur­can Dur­sun ve an­tre­nör­le­ri Ali Kork­maz ve Ömer Fa­ruk Ye­tim dün Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak’ı zi­ya­ret et­ti­ler. Mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ömer Fa­ruk Ye­tim, Uğur­can Dur­sun’un bu ba­şa­rı­sı ile Ro­men ve Çek spor­cu­lar ile bir­lik­te İs­pan­ya’da ya­pı­la­cak olan Dün­ya Kar­ma­sı’nda Av­ru­pa’yı tem­sil ede­ce­ği­ni söy­le­di. Dün­ya Kar­ma­sı’nda beş kı­ta­dan üçer ol­mak üze­re top­lam 15 spor­cu­nun mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni söy­le­di.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Baş­ka­nı Na­dir So­lak, spor­cu­la­rı­nın el­de et­ti­ği bu ba­şa­rı­dan bü­yük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek ken­di­sin­den Dün­ya Ku­pa­sı’nda da ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı söy­le­di ve spor­cu ile an­tre­nör­le­ri­ni teb­rik et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER