HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ikin­ci eta­bı­nı dün yap­tı­ğı tek ça­lış­ma ile sür­dür­dü. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de sa­at 11’de Te­sis Fit­nes Sa­lo­nu’nda ça­lış­tı­lar.
Sa­lon­da bu­lu­nan alet­ler­de kuv­vet ça­lış­ma­sı ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da Tek­nik He­yet fut­bol­cu­lar­dan de­vam­lı yük­sek tem­po is­te­di ve ye­ni se­zon­da bu ça­lış­ma­la­rın öne­mi­ne dik­kat çek­ti.
Öğ­le­den son­ra ise li­sans­lar için no­ter ve di­ğer iş­lem­ler ne­de­ni ile an­tren­man ip­tal edil­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün sa­bah ve ak­şam ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la sür­dü­re­cek.