Türk Nö­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Şe­ref­nur Öz­türk, "Dün­ya­da hi­per­tan­si­yon ol­duk­ça yük­sek bir risk fak­tö­rü­dür. Tür­ki­ye'de in­san­la­rın yüz­de 40'ı hi­per­tan­si­yon has­ta­sı. Ya­ni her 3 ki­şi­den bi­ri­nin yük­sek tan­si­yo­nu var." de­di.

Türk Nö­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Şe­ref­nur Öz­türk, "17 Ma­yıs Dün­ya Hi­per­tan­si­yon Gü­nü" do­la­yı­sıy­la AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kan ba­sın­cı­nın nor­ma­lin üze­rin­de ol­ma­sıy­la hi­per­tan­si­yo­nun or­ta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di.

Hi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi edil­me­di­ği tak­dir­de "in­me" ve kalp has­ta­lık­la­rı­na yol aça­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Öz­türk, şöy­le ko­nuş­tu:
"Be­yin da­mar has­ta­lık­la­rın­da ölüm­le­rin yüz­de 40'ı hi­per­tan­si­yo­na bağ­lı­dır. Ya­ni yük­sek tan­si­yon te­da­vi edil­di­ğin­de ki­şi be­yin da­mar has­ta­lık­la­rı­na ya­ka­lan­ma­ya­cak ve ölüm­ler aza­la­cak­tır. Hi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi­si de son de­re­ce ko­lay. Ön­ce tuz kul­la­nı­mı­nı azalt­mak ge­re­ki­yor. Top­lum ola­rak ye­me­ğin ta­dı­na bi­le bak­ma­dan tuz atı­yo­ruz. Za­ten gı­da­la­rı ko­ru­mak adı­na tuz­lu olan yi­ye­cek­le­re eks­tra tuz atı­yo­ruz. Bun­la­rın hep­si top­lu­mun hi­per­tan­si­yon yü­kü­nü ar­tı­rı­yor. Şa­yet ki­şi al­dı­ğı ted­bir­ler­le tan­si­yo­nu­nu dü­şü­re­mez­se bel­li ilaç­la­rı al­mak için sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­na baş­vu­ra­rak tan­si­yo­nu­nun kon­trol al­tı­na alın­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rı­la­bi­lir." (AA)