HA­LİL  ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer ko­mi­te­si üç isim­le da­ha an­laş­ma sağ­la­dı an­cak bon­ser­vis so­run­la­rı çö­zü­le­ne ka­dar isim­le­ri açık­la­mı­yor.
Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da dört trans­fer da­ha ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı bun­lar­dan üçü­nü yap­tık­la­rı­nı fut­bol­cu­lar ile an­laş­tık­la­rı­nı an­cak bon­ser­vis so­run­la­rı ne­de­ni ile isim­le­ri­ni şu an­da açık­la­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Tat­lı, bir for­vet, bir or­ta sa­ha ve bir­de sto­per mev­kii için üç is­te­dik­le­ri fut­bol­cu ile an­laş­tık­la­rı­nı an­cak üç fut­bol­cu­nun­da ku­lüp­le­ri ile olan bon­ser­vis so­run­la­rı ne­de­ni ile isim­le­ri­ni açık­la­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Fut­bol­cu­la­rın ku­lüp­le­ri ile gö­rüş­tük­le­ri­ni ve önü­müz­de­ki gün­ler­de çöz­me­le­re­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Tat­lı, ‘Bon­ser­vis so­run­la­rı­nı çöz­me­le­ri ha­lin­de üç fut­bol­cu ile res­mi söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğız’ de­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu üç fut­bol­cu­yu­da kad­ro­su­na kat­ma­sı ha­lin­de sol ta­ra­fa bir isim da­ha ala­rak kamp ön­ce­sin­de trans­fe­ri ta­mam­la­ya­cak. Kamp dö­ne­min­de ek­sik gö­rül­me­si ha­lin­de ye­ni­den trans­fer gün­de­me ge­le­cek.