HA­LİL ÖZ­TÜRK

12-13 Yaş Ser­best Gü­reş grup bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rı Kah­ra­man­ma­raş’da dün baş­la­dı. Grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum’dan 27 ki­şi­lik spor­cu ka­fi­le­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­na ka­tıl­mak için mü­ca­de­le ede­cek­ler.Kah­ra­man­ma­raş’a gi­den ka­fi­le­de Hü­se­yin Te­ke Baş­kan­lı­ğın­da an­tre­nör­ler Si­nan Mum­cu, Adem Uy­sal, Le­vent Ka­le­li ve Ab­dul­lah Ça­kı­rer ile bir­lik­te şu spor­cu­lar mü­ca­de­le ede­cek­ler: Yu­nus Em­re Çel­tik­baş, Ab­dul­ka­dir Nu­ri Ba­yır, Mus­ta­fa Kap­lan, Mi­ka­il Kör­ço­ban, Mus­ta­fa Ka­an To­koğ­lu, Ham­za Ali Kü­çük, Fer­hat Yi­ğit, M. Mert Uzun, Yu­nus Em­re Bat­tal, Hü­se­yin Tür, B. Ba­tın Yıl­dı­rım, Fer­di Kork­maz, Mus­ta­fa Ka­ra­bu­ğa, Ta­ha Çak­mak, Oğuz­han Çam, Sa­lih Efe Na­lın­cı, B. Ya­sin Se­her­li, Ha­run Ka­ra­baş, Ar­da Ka­val­cı, Yu­nus Gün­gö­ren, Yıl­maz Efe Ak­kuş, Se­fa Ata­lay, Mert İsa Ka­ya­sar, Ka­an Ka­yım­cak, Emir­han Sa­rı­te­pe, Ru­şan Ar­da Gü­ler, Yıl­maz Kal­yon­cu.Dün baş­la­yan grup mü­sa­ba­ka­la­rı cu­mar­te­si gü­nü ya­pı­la­cak fi­nal­ler ile so­na ere­cek ve ilk beş için­de yer alan ta­kım­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­na­cak­lar.