HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da 18 Ma­yıs’ta ya­pı­la­cak olan Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’da baş­kan­lık gö­re­vi­ni üst­le­ne­cek olan Fa­tih Öz­can üç yıl­lık bir pro­je ile gö­re­ve baş­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘ilk yıl şam­pi­yon­luk ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­ğil­dir’ de­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile gö­rüş­tük­ten son­ra Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan Fa­tih Öz­can, o gün­den iti­ba­ren ge­çen sü­reç­te Ço­rum Be­le­di­yes­por ca­mi­ası­nın yo­ğun il­gi ve te­vec­cü­hü ile kar­şı­laş­tı­ğı­nı ve bu­nun­da ken­di­si­nin gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di.

Hem ca­mi­anın hem­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün gü­ve­ni­ni bo­şa çı­kar­ma­mak adı­na elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­mak için ça­lış­ma­la­rı­nın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­can ‘Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­mak, 600 bi­ni Ço­rum'da Tür­ki­ye ge­ne­li de yak­la­şık 2.5 mil­yon Ço­rum­lu­nun ve­ba­li­ne or­tak ol­mak de­mek­tir. Ben en azın­dan böy­le dü­şü­nü­yo­rum. Yıl­lar­dır şam­pi­yon­luk öz­le­miy­le ya­nıp tu­tu­şan bu ca­mi­anın bek­len­ti­si­ne kar­şı­lık  ver­mek en as­li gö­re­vi­miz. An­cak bu­nu ya­par­ken de bel­li bir re­ali­te üze­rin­de ha­re­ket et­mek ge­re­ki­yor. Ca­mi­amı­zın şam­pi­yon­lu­ğu bü­yük bir öz­lem­le bek­le­di­ği­ni çok iyi bi­li­yo­rum la­kin ben 3 yıl­lık bir pro­je ile bu bek­len­ti­nin da­ha üs­tün­de bir ba­şa­rı­yı ya­ka­la­mak için ça­ba gös­te­re­ce­ğim. 

Bah­set­ti­ğim 3 yıl­lık pro­je kap­sa­mın­da ilk yıl şam­pi­yon­luk ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­ğil­dir. Ta­bi ki Ço­rum Be­le­di­yes­por'a ya­kı­şır bir kad­ro ku­ra­ca­ğız an­cak ön­ce­li­ği­miz, hem yö­ne­tim­de hem tek­nik ekip­te hem de fut­bol­cu kad­ro­sun­da is­tik­ra­rı ya­ka­la­mak­tır. Ba­şa­rı­nın sır­rı her hat­tıy­la is­tik­rar­da sak­lı­dır. Ar­tık o bek­le­nen bir­lik-be­ra­ber­li­ği ya­ka­la­ma­mı­zın vak­ti gel­di. 3 yı­lın so­nun­da hep bir­lik­te Ço­rum Be­le­di­yes­po­ru­mu­zun ne­re­de ol­du­ğu­nu gö­re­ce­ğiz. Bu ne­den­le 3 yıl­lık sü­re­de tüm ca­mi­amı­zın ve şeh­ri­mi­zin son­suz des­tek­le­ri­ni her za­man ol­du­ğu gi­bi yi­ne bek­le­mek­te­yim. Yö­ne­tim oluş­tur­ma ça­lış­ma­la­rım ara­lık­sız de­vam edi­yor. Ço­rum dı­şın­dan ku­lü­bü­mü­ze mad­di an­lam­da cid­di kat­kı­lar sağ­la­ya­cak isim­le­rin ya­nı sı­ra Ço­rum'dan da de­ğer­li isim­le­ri da­hil ede­rek iyi ve güç­lü bir yö­ne­tim  kur­ma­yı amaç­lı­yo­rum. Çık­tı­ğı­mız bu kut­lu yol­cu­luk­ta ön­ce Al­lah'ın iz­ni, son­ra da bu ta­kı­ma gö­nül ver­miş in­san­la­rın du­ala­rı ile in­şal­lah ar­zu et­ti­ği­miz he­def­le­re bir bir ula­şa­ca­ğız’ de­di.