HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can im­za tö­re­ni ön­ce­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ve ge­liş­me­ler hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Öz­can ko­nuş­ma­sı­na Ümit Kay­han’a baş­sağ­lı­ğı di­le­ye­rek baş­la­dı.
Gö­re­ve gel­dik­ten son­ra en iyi kad­ro­yu oluş­tur­mak için ça­lış­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Öz­can ‘Ha­mit Işık kar­de­şim bir çok isim­le gö­rüş­tü an­cak sis­te­mi olan, oyu­nu oku­ya­bi­len, bir kaç oyun­cu de­ğiş­ti­ğin­de sis­te­mi bo­zul­ma­yan ve pren­sip sa­hi­bi isim ola­rak da­ha ön­ce­de bir­lik­te ça­lış­tı­ğı Fah­ret­tin Say­han is­min­de ka­rar kıl­dık.


Ka­mu­oyun­da Tek­nik He­yet için­de Ço­rum­lu bir is­min bu­lun­ma­sı ıs­ra­rı­nı biz­de Fah­ret­tin Ho­ca­ma ilet­tik oda ta­nı­dı­ğı isim ola­rak Ser­kan Gü­ney ile ça­lış­mak is­te­ği­ni ilet­ti.
Ken­di­si­ne inan­cı­mız tam ve gü­ve­ni­yo­ruz. Biz üç yıl­lık bir pro­je ile yo­la çı­kı­yo­ruz. Bu­nu söy­le­yin­ce yan­lış an­la­yan­lar var. Ço­rum is­mi her za­man zir­ve­ye oy­nar ve he­def­siz ol­maz. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi 15-20 fut­bol­cu gön­de­rip ye­ni­den ta­kım kur­mak­la ol­ma­dı­ğı­nı çok acı şe­kil­de ya­şa­dık. Be­nim­de için­de ol­du­ğum yö­ne­tim­ler hep ay­nı yan­lış­la­rı yap­tı.


Biz üç yıl­lık bir plan­la­ma ile yo­la çı­ka­ca­ğız. Bu de­mek de­ğil­dir­ki he­de­fe oy­na­ma­ya­ca­ğız. Tüm trans­fer­le­ri ya­par­ken bir son­ra­ki yıl­la­rın he­sa­bı­nı ya­pa­rak ha­re­ket edi­yo­ruz. Trans­fer­de ace­le­ci de­ği­liz tek­nik ekip ti­tiz bir ça­lış­ma için­de ve is­te­di­ği­miz oyun­cu­lar­la gö­rüş­me­le­ri­miz sü­rü­yor,
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ala­ma­ya­ca­ğı oyun­cu yok­tur. İs­te­di­ği­miz her fut­bol­cu­yu alı­rız an­cak ta­kım için­de­ki den­ge­le­ri boz­ma­mak adı­na ti­tiz dav­ra­nı­yo­ruz. Ço­rum fut­bol ca­mi­asın­da her za­man he­def ta­kı­mı­dır. Ye­ni te­si­si ile sta­dı ile şe­hir ta­kı­mı ol­ma­sı ile her za­man fut­bol­cu­la­rın gel­mek için can at­tı­ğı bir ku­lüp­tür. Bu yüz­den biz is­te­di­ği­miz özel­lik­ler­de isim­le­ri kad­ro­mu­za kat­mak için ar­ka­daş­lar ça­lı­şı­yor­lar’ de­di.