HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ge­nel Kap­tan Ke­nan Aş­kan ye­ni yö­ne­ti­min önü­nü aç­mak için gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı.
Ka­ra­ca­bey dep­las­ma­nın­da ta­kım ola­rak ilk ya­rı­da kö­tü oy­na­dık­la­rı­nı an­cak ikin­ci ya­rı­da da­ha iyi bir fut­bol or­ta­ya ko­ya­rak ga­lip ay­rıl­dık­la­rı­nı se­zo­nu böy­le ka­pat­tık­la­rı için bu­ruk se­vinç ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Aş­kan ‘Ger­çek­ten bü­yük he­def­ler­le baş­la­dık ve ilk ya­rı­da da bu he­de­fi­mi­ze çok ya­kın­dık.

An­cak ikin­ci ya­rı­da ya­şa­dı­ğı­mız bü­yük dü­şüş ve şans­sız­lık­lar so­nu­cun­da play-off dı­şın­da kal­dık. Ger­çek­ten çok üz­gü­nüz is­te­dik an­cak ol­ma­dı na­si­bi­miz­de de­mek­ki yok­muş. Di­ye­cek faz­la bir şey yok.
Ben bu gö­re­ve baş­la­dı­ğım gün­den iti­ba­ren bir­lik­te ça­lış­mak­tan gu­rur ve onur duy­du­ğum baş­ta Onur­sal Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül, Ku­lüp Baş­ka­nı­mız Ömer Ba­la­ban ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­ze, bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğım Tek­nik He­yet­le­re ve fut­bol­cu kar­deş­le­ri­me çok te­şek­kür edi­yo­rum.

Bir­lik­te ça­lış­mak­tan son de­re­ce mem­nun ol­dum. An­cak ye­ni se­zon ön­ce­sin­de önü­müz­de­ki haf­ta ya­pı­la­cak Ge­nel Ku­rul ön­ce­sin­de ye­ni olu­şa­cak yö­ne­ti­min önü­nü aç­mak için is­ti­fa et­me ka­ra­rı al­dım. Bir Ço­rum­lu ola­rak her za­man şeh­ri­min ta­kı­mı için elim­den ge­len kat­kı­yı ver­me­ye gö­rev ala­yım al­ma­yın ver­me­ye ha­zı­rım. Ümit ede­rim ye­ni olu­şa­cak yö­ne­tim bu şeh­ri ve bu ta­kı­mı la­yık ol­du­ğu üst lig­le­re ta­şır. Tüm ca­mi­adan hak­la­rı­nı he­lal et­me­le­ri­ni di­li­yo­rum’ de­di.