Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İz­ci­lik Fe­de­ras­yo­nu or­ga­ni­zas­yo­nun­da Ça­nak­ka­le’de dü­zen­le­nen ‘57’nci Alay Ve­fa Yü­rü­yü­şü’ne At­las Genç­lik İz­ci­lik ve Spor Ku­lü­bü ka­tıl­dı.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ilk ola­rak Ece­abat İl­çe­si’ne bağ­lı Ko­ca­de­re Kö­yü’nde kamp kur­du. Yü­rü­yüş ön­ce­sin­de ka­tı­lım­cı­la­ra, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Os­man Aş­kın Bak ta­ra­fın­dan tü­mü şe­hit dü­şen 57’in­ci Alay as­ker­le­ri­nin son ye­me­ği, kı­rık buğ­day çor­ba­sı da­ğı­tıl­dı. 

 

SA­BAH NA­MA­ZI KI­LIN­DI
103 yıl ön­ce şe­hit dü­şen as­ker­ler gi­bi sa­bah na­ma­zı kı­lın­dı. Ar­dın­dan Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Os­man Aş­kın Bak, Ça­nak­ka­le Va­li­si Or­han Tav­lı, Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı Ge­li­bo­lu Ta­ri­hi Alan Baş­ka­nı İs­ma­il Kaş­de­mir ve çok sa­yı­da rüt­be­li as­ke­rin de yer al­dı­ğı ka­tı­lım­cı­lar, sa­at 06.00’yı gös­ter­di­ğin­de ha­re­ke­te geç­ti.

 

ATA­LA­RI­NA YÜ­RÜ­DÜ­LER
57’nci Alay Ve­fa Yü­rü­yü­şü, at­lı sü­va­ri bir­lik­le­ri­nin de yer al­dı­ğı yak­la­şık 6 ki­lo­met­re­lik yü­rü­yüş, 1,5 sa­at son­ra Conk­ba­yı­rı’nda so­na er­di. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İz­ci­lik Fe­de­ras­yo­nu bün­ye­sin­de­ki At­las Genç­lik İz­ci­lik ve Spor Ku­lü­bü ile yak­la­şık 5 bin iz­ci, sırt­la­rın­da ‘De­de­ci­ğim ben gel­dim’ ya­zı­lı cep­ken­le­riy­le ki­lo­met­re­le­ri aş­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şa­dı.

 

57'NCİ ALAY SAN­CA­ĞI DE­VİR TES­LİM TÖ­RE­Nİ GER­ÇEK­LEŞ­Tİ
Conk­ba­yı­rı’nda­ki tö­re­ne, Anıt’a çe­lenk­le­rin bı­ra­kıl­ma­sıy­la baş­lan­dı. Hü­kü­met adı­na Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Os­man Aş­kın Bak, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) adı­na 1'in­ci Or­du Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Mu­sa Av­se­ver ve Ça­nak­ka­le Va­li­si Or­han Tav­lı anı­ta çe­lenk koy­du. Tö­ren, say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı, say­gı atı­şı ya­pıl­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la sür­dü­rül­dü. 
TSK adı­na Al­bay Ser­hat De­mir­baş'ın Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan 57'nci Alay’ın tem­si­li san­ca­ğı ge­çen yıl ema­net edi­len 19 Ma­yıs Üni­ver­si­te­si Öğ­ren­ci Kon­se­yi ta­ra­fın­dan tö­ren­le Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Öğ­ren­ci Kon­se­yi’ne tes­lim edil­di.