HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un cu­mar­te­si gü­nü oy­na­dı­ğı Ban­dır­mas­por ma­çı­nı Baş­kan Fa­tih Öz­can da iz­le­di. Li­gin ikin­ci eta­bın­da Ço­rum’da oy­na­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ma­çı­nı iz­le­yen Baş­kan Fa­tih Öz­can Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da ilk iki ma­çı ta­kip et­me­di. Cu­mar­te­si gü­nü oy­na­nan Ban­dır­mas­por ma­çı­nı ise Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te iz­le­di.