FA­TİH BAT­TAR
15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Sam­sun'da dü­zen­le­nen 4.Bay­rak Ta­kım Ya­rış­ma­la­rı'nda Ço­rum il kar­ma­sı Tür­ki­ye ikin­ci­si ol­du.
Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 4. Bay­rak Ta­kım Ya­rış­ma­la­rı'na Ço­rum eki­bi dam­ga vur­du. Top­lam 10 ta­kı­mın ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da Ço­rum il kar­ma­sı Tür­ki­ye ikin­ci­si ola­rak bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı.
De­re­ce­ye gi­ren öğ­ren­ci­le­re ma­dal­ya­la­rı­nı Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Ke­mal Top­gül ver­di.
Ka­zan­dık­la­rı ba­şa­rı ile il­gi­li bir ba­sın açık­la­ma­sı ya­pan Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Ke­mal Top­gül; "15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mi­li Bir­lik Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Ço­rum il kar­ma­sı ola­rak Sam­sun'da 4x 800 ve 4x100 bay­rak ya­rı­şı­na ka­tıl­dık. Al­ka İn­şa­at spon­sor­lu­ğun­da Ço­rum il kar­ma­sı ola­rak ka­tıl­dı­ğı­mız Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı'nda 4x800 met­re bay­rak ko­şan spor­cu­la­rı­mız Emi­ne Tü­fek­çi, Bu­se Kurt, Ha­san Ay­kan, Tu­na­han Bı­çak­cı'dan olu­şan eki­bi­miz Tür­ki­ye bi­rin­ci­si ol­muş­tur. Ay­rı­ca 4 x uzun at­la­ma ve 4 x 100 met­re ya­rış­la­rın­da Mu­sa Er­can Tü­fek­çi, Yah­ya Ka­ra­ca, Sey­di Ka­an Yur­da­kul, Tol­ga Ton­ya'dan eki­bi­miz ise Tür­ki­ye ikin­ci­si ol­muş­tur. Spor­cu­la­rı­mız an­tre­nör­le­ri Al­pe­ren Kı­ra­tik eş­li­ğin­de ve Al­ka İn­şa­at spon­sor­lu­ğu sa­ye­sin­de bü­yük bir ba­şa­rı el­de et­miş­tir." de­di.