HA­LİL ÖZ­TÜRK

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ge­nel Ku­rul’a ve­da et­mek için gel­di­ği­ni söy­le­di. Gül, do­kuz yıl­dır yü­rüt­tü­ğü ku­lüp baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de acı­sıy­la tat­lı­sıy­la se­vin­ci ile hüz­nü ile bir çok şey ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ku­lü­bü dev­ret­mek için açık da­vet yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ze­ki Gül ‘Bu sü­reç­te kim­se ta­lip ol­ma­dı. Bir tek Fa­tih Öz­can ken­di­si ile kır­gın­lı­ğım­da ol­ma­sı­na kar­şın gel­di ve gö­re­ve ta­lip ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­ka­da kim­se ta­lip ol­ma­dı.

Ben­de ken­di­si­nin pro­je­le­ri­ni din­le­dim ve ku­lüp baş­kan­lı­ğı­nı ken­di­si­ne ver­me­yi ka­bul et­tim. Pro­fes­yo­nel ku­lüp yö­net­me­nin zor­lu­ğu­nu yap­ma­yan bi­le­mez. Ta­bi­ki bu zor­luk­lar kar­şı­sın­da al­dı­ğı­mız iyi so­nuç­lar­dan son­ra mo­ral bu­lur­su­nuz ga­rip bir duy­gu ger­çek­ten.

Ku­lü­bün isim de­ği­şik­li­ği ko­nu­su­na ta­kıl­ma­nın an­la­mı ol­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Bu ta­kım tüm Tür­ki­ye’de dep­las­man­lar­da Ço­rums­por ola­rak bi­li­ni­yor ve biz­de bun­dan mem­nu­nuz. Önem­li olan Ço­rum’u tem­sil et­me­si.
Fa­tih Öz­can ve yö­ne­ti­mi Be­le­di­ye’dan ta­me­men ba­ğım­sız ola­rak oluş­tu­rul­du ve ina­nı­yo­rum­ki ba­şa­rı­lı ola­cak­tır. Ben ken­di­si ile bir­lik­te ça­lış­tım gü­ve­nim ve inan­cım tam. Be­ce­rik­li bir ar­ka­da­şı­mız ve bu işi ba­şa­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum, Ta­bi­ki ih­ti­yaç du­yar­sa otu­rur is­ti­şa­re ede­riz. Be­le­di­yes­por ar­tık ba­ğım­sız bir ku­lüp ve ken­di gö­bek­le­ri­ni ken­di­le­ri ke­se­cek­ler. 

Tec­rü­be­li bir ekip ve bu yö­ne­ti­min Ço­rum Be­le­di­yes­por’u la­yık ol­du­ğu ye­re ta­şı­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ta­bi­ki Ço­rum hal­kı­nın­da bu ta­kı­ma sa­hip çık­ma­sı ge­re­ki­yor. Şu­nu unut­ma­ya­lım Be­le­di­yes­por Ço­rum’un en bü­yük mar­ka de­ği­ri­dir’ de­di.
Gül ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de ise tüm is­lam ale­mi­nin mü­ba­rek ra­ma­zan ayı­nı teb­rik et­ti ve İs­ra­il’in Fi­lis­tin­de yap­tı­ğı kat­li­amı kı­na­ya­rak ‘Al­lah İs­ra­il’i kah­ret­sin’ de­di.