YÜKSEL BASAR
Spor To­to Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de 2018-2019 se­zo­nu ka­tı­lım baş­vu­ru­la­rı ta­mam­lan­dı. Önü­müz­de­ki se­zon Spor To­to Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de ili­mi­zi tem­sil ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un ise  baş­vu­ru­su ka­bul edil­di.
Spor To­to BAL'da bu se­zon oy­na­ma hak­kı olan 160 ta­kım­dan 151'inin baş­vu­ru­su ka­bul edil­di.


Ka­tı­la­cak ta­kım­la­rın 93'ü ge­çen se­zon Spor To­to BAL'da yer alan ta­kım­lar­dan, 51'i ye­rel lig­ler­den Spor To­to BAL'a yük­se­len ta­kım­lar­dan, 7'si ise ge­çen se­zon TFF 3.Lig'den dü­şen ta­kım­lar­dan olu­şu­yor.
23 Tem­muz-03 Ağus­tos 2018 ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak 1. Sa­ha De­ne­ti­mi ile 08-27 Ağus­tos 2018 ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak 2.Sa­ha De­ne­ti­min­den son­ra, grup­lan­dır­ma ve sta­tü­nün açık­lan­ma­sı son­ra­sı, Ey­lül ba­şın­da grup ku­ra­la­rı çe­ki­le­cek.
Mü­sa­ba­ka­lar 22-23 Ey­lül 2018 ta­rih­le­rin­de baş­la­ya­cak.