HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­neğ ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen if­tar ye­me­ği­ne Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı ile bir­lik­te Ço­rum’un mül­ki amir­le­ri ve si­ya­si­le­ri ka­tıl­dı­lar. Ye­me­ğe Va­li Nec­met­tin Kı­lıç, AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, CHP Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Çe­tin Öcal, CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Gü­ler­yüz, MHP Mil­let­ve­ki­li ada­yı Meh­met Akif Aras ile yak­la­şık 600 ka­dar da­vet­li ka­tıl­dı.

İf­tar ye­me­ği­nin ar­dın­dan Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man bir ko­nuş­ma yap­tı. Bu ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan ise or­ga­ni­ze­ye kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan bi­rer te­şek­kür pla­ke­ti ve­ril­di. Pla­ket­le­ri Ku­lüp Baş­ka­nı Fik­ret Or­man ver­di. Ge­ce­nin so­nun­da ise ta­raf­tar­lar Baş­kan Fik­ret Or­man ile ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­ne­bil­mek için bir­bir­le­ri ile ya­rış­tı­lar.