İHH, 26 yı­lın ver­di­ği tec­rü­be ile bu yıl da yi­ne maz­lum­la­rın ya­nın­da ola­cak; kur­ban­la­rı­nı­zı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak için ‘Pay­laş­tı­ğın se­nin­dir, pay­laş se­vin­dir’ slo­ga­nıy­la dün­ya­nın 103 ül­ke ve böl­ge­si­ne yo­la çı­ka­cak.
İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı, bu yıl­ki Kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nu­nu ‘Pay­laş­tı­ğın se­nin­dir, pay­laş se­vin­dir’ slo­ga­nıy­la yurt için­de­ki Kur­ban ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik­te 103 ül­ke ve böl­ge­de ger­çek­leş­ti­re­rek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­ma­yı he­def­li­yor.
Ço­rum İHH ola­rak kur­ban ba­ğış­la­rı­nı ka­bul et­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ço­rum İHH Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, şun­la­rı söy­le­di: 
“Siz­le­rin ba­ğış kur­ban­la­rı­nı 103 ül­ke­de­ki maz­lum­la­ra ulaş­tı­rı­yo­ruz. Bir kur­ban be­de­li 750 TL.
Kur­ban ba­ğış­la­rı­nı­zı şu şe­kil­ler­de bi­ze ulaş­tı­ra­bi­lir­si­niz: 
Te­le­fon­la ara­ya­rak: 0538 8777655 – 0364 2242620
Ço­rum İHH Ofi­si­mi­ze ge­le­rek (Üç­tut­lar Mh. Mu­rat Ev­ler 6. Sk. No:12).
İHH Ba­ğış Stan­dı­mı­za uğ­ra­ya­rak (Sa­at Ku­le­si Ya­nı, Mer­kez PTT Önü).
Ha­va­le ile: Va­kif Ka­tı­lım Ço­rum Şu­be­si IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 
Al­ba­ra­ka Türk Ço­rum Şu­be­si IBAN: TR54 0020 3000 0251 7050 0000 01
1993 yı­lın­da bir grup ha­yır­se­ve­rin el ele ver­me­siy­le Tür­ki­ye’de ilk de­fa kur­ban pro­je­si­ni ger­çek­leş­ti­ren İHH, 26 yıl­dır ger­çek­leş­tir­di­ği kur­ban ça­lış­ma­la­rın­da her yıl da­ha faz­la böl­ge­yi zi­ya­ret ede­rek mil­yon­lar­ca in­sa­na yar­dım ulaş­tı­rı­yor.
Çey­rek as­rı aşan bir sü­re­dir Kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Vekâlet yo­luy­la kur­ban­la­rı­nı İHH'ya ba­ğış­la­mak is­te­yen ha­yır­se­ver­ler, kur­ban ça­lış­ma­la­rı için be­lir­le­nen ül­ke­ler ara­sın­dan di­le­di­ğin­de kur­ba­nı­nı kes­ti­rip ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.
Kur­ban be­de­li­nin 750 TL ola­rak be­lir­len­di­ği kam­pan­ya kap­sa­mın­da ge­çen yıl top­lam­da 53 bin 500 bin his­se da­ğı­tan İHH, bu yıl bu ra­ka­mın üze­ri­ne çık­ma­yı he­def­li­yor.

 

NE­LER YA­PI­LA­CAK?
İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı, 2018 yı­lı Kur­ban ça­lış­ma­sı kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ile bir­lik­te 103 ül­ke ve böl­ge­de kur­ban ba­ğış­la­rı­nı sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak. Bu yıl da kur­ban ve­si­le­siy­le yer­yü­zü­ne da­ğı­la­cak İHH ekip­le­ri, ken­di­le­ri­ni dört göz­le bek­le­yen kar­deş­le­ri­ne sa­de­ce kur­ban eti gö­tü­re­rek de­ğil, ay­nı za­man­da ha­yat ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yö­ne­lik çe­şit­li pro­je­ler­le de des­tek ol­ma­ya de­vam ede­cek. Ca­mi ve mes­cit­le­rin, su ku­yu­la­rı­nın, eği­tim mer­kez­le­ri­nin, mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı­nın, ye­tim­ha­ne bi­na­la­rı­nın ve ben­ze­ri bir­çok pro­je­nin te­mel­le­ri de kur­ban zi­ya­ret­le­rin­de atı­la­cak.

İHH EKİP­LE­Rİ YOL­LA­RA DÜ­ŞE­CEK
İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı ekip­le­ri, ha­yır­se­ver­le­rin kur­ban­la­rı­nı ke­sip muh­taç­la­ra ulaş­tır­mak için yol­la­ra dü­şe­cek. Ki­mi­si sa­at­ler­ce uçak yol­cu­lu­ğu ya­pa­cak, ki­mi­si doğ­ru dü­rüst yo­lu bi­le ol­ma­yan böl­ge­ler­de zor şart­lar al­tın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ula­şa­cak. Git­tik­le­ri böl­ge­ler­de İHH ekip­le­ri, her şe­ye rağ­men ken­di­le­ri­ne ema­net edi­len kur­ban­la­rı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.

KAR­DEŞ­LİK DUY­GU­LA­RI GÜÇ­LE­NE­CEK
İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı, kur­ban his­se­le­ri­ni ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rır­ken top­lum­lar ara­sın­da bir kar­deş­lik köp­rü­sü kur­mak ve in­san­la­ra umut ışı­ğı ola­bil­mek için böl­ge in­san­la­rı­nı sev­giy­le ku­cak­lı­yor. İHH, ba­ğış­çı­la­rı­nın vekâlet yo­luy­la ba­ğış­la­dık­la­rı kur­ban­la­rı dün­ya­nın dört bir ya­nın­da­ki Müs­lü­man­la­ra ulaş­tır­ma­sıy­la bir­lik­te, Müs­lü­man­lar ara­sın­da­ki kar­deş­lik, pay­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­nı güç­len­dir­me­yi he­def­li­yor.

 

KRİZ BÖL­GE­LE­Rİ­NE ÖN­CE­LİK VE­Rİ­LE­CEK
Vak­fın kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nun­da ön­ce­lik mül­te­ci kamp­la­rı, sa­vaş, do­ğal afet, kro­nik aç­lık ve yok­sul­luk böl­ge­le­ri ile yaş­lı­lar, kim­se­siz­ler, dul­lar, ye­tim­ha­ne­ler, okul­lar ve has­ta­ne­le­re ve­ri­le­cek. Bu kap­sam­da Su­ri­ye, Irak, Fi­lis­tin, So­ma­li, Ye­men, Bang­la­deş, Ara­kan ve Do­ğu Tür­kis­tan ön plan­da tu­tu­la­cak.

5 KI­TA­DA KUR­BAN OR­GA­Nİ­ZAS­YO­NU
Af­ri­ka’dan Bal­kan­lar ve Gü­ney­do­ğu As­ya'ya Or­ta­do­ğu'dan La­tin Ame­ri­ka'ya beş kı­ta­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve ye­tim­le­re ula­şa­cak olan İHH’nın bu yıl kur­ban ça­lış­ma­la­rı için zi­ya­ret ede­ce­ği ül­ke ve böl­ge­ler şun­lar:
Af­ri­ka: Bur­ki­na Fa­so, Çad (Çad­lı, Or­ta Af­ri­ka­lı ve Ni­jer­ya­lı Mül­te­ci­ler), Ka­me­run (Ka­me­run­lu ve Or­ta Af­ri­ka­lı Mül­te­ci­ler), Or­ta Af­ri­ka Cum­hu­ri­ye­ti, Ga­na, Gi­ne, Ma­li, Mo­ri­tan­ya, Ni­jer, Se­ne­gal, Be­nin, Si­er­ra Le­one, Li­ber­ya, To­go, Bu­run­di, Ci­bu­ti (Ci­bu­ti­li ve Ye­men­li Mül­te­ci­ler), Eti­yop­ya (Eti­yop­ya ve Oga­den), Gü­ney Af­ri­ka (Gü­ney Af­ri­ka­lı ve Ma­la­wi­li Mül­te­ci­ler), Gü­ney Su­dan, Ma­uri­tu­is, Ken­ya (Ken­ya­lı ve So­ma­li­li Mül­te­ci­ler), Ko­mor Ada­la­ri, Swa­zi­land, Ma­la­vi, Mo­zam­bik, Ru­an­da, So­ma­li, Su­dan (Dar­fur, Har­tum ve Ke­se­le), Tan­zan­ya, Ugan­da ve Zim­bab­ve. 
As­ya: Bang­la­deş (Bang­la­deş­li ve Ara­kan­lı Mül­te­ci­ler), Hin­dis­tan, (Hin­dis­tan, Jam­nu Keş­mir, Ke­ra­la ve As­sam), Pa­kis­tan, Ne­pal, Sri Lan­ka, Myan­mar (Myan­mar ve Ara­kan), Vi­et­nam, Tay­land (Pa­ta­ni), En­do­nez­ya, Fi­li­pin­ler (Mo­ro), Va­nu­atu, Kam­boç­ya ve Do­ğu Tür­kis­tan. 
Or­ta­do­ğu: Fi­lis­tin (Gaz­ze ve Ba­tı Şe­ria), Irak, Lüb­nan, Ür­dün, Su­ri­ye, Ye­men, Mı­sır, Tu­nus, İran ve Lib­ya. 
Or­ta As­ya ve Kaf­kas­ya: Af­ga­nis­tan, Ka­za­kis­tan, Kır­gı­zis­tan, Öz­be­kis­tan, Ta­ci­kis­tan, Mo­ğo­lis­tan, Aca­ra, Azer­bay­can, Gür­cis­tan, Kı­rım, Uk­ray­na, Ahıs­ka, Adı­gey, Oset­ya, Ka­ra­çay-Çer­kes, Ka­bar­dey Bal­kar, Da­ğıs­tan, İn­gu­şet­ya, Ab­haz­ya ve Çe­çe­nis­tan. 
Ame­ri­ka: Ha­iti, Ek­va­dor ve Bo­liv­ya. 

 

KUR­BAN­LIK­LAR NA­SIL KE­Sİ­Lİ­YOR?
Kur­ban­lık­lar İHH gö­rev­li­le­rin­ce ke­sim ya­pı­la­cak olan ül­ke ve böl­ge­ler­de kur­ban ol­ma özel­lik­le­ri­ne uy­gun ola­rak sa­tın alı­nır.
Kur­ban­lık­lar İs­la­mi usul­le­re uy­gun ola­rak ke­si­lir.
Ke­si­len kur­ban­lar ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne el­den da­ğı­tı­lır.
Kur­ban ke­sim­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ği­ne da­ir bil­gi, kı­sa me­saj ile vekâlet sa­hip­le­ri­ne ile­ti­lir.”  (Ha­ber Mer­ke­zi)