HA­RUN AK­KA­YA

Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu yıl­dız kız bad­min­ton ta­kı­mı Tür­ki­ye üçün­cü­sü ol­du. Grup ve ikin­ci tur grup maç­la­rın­da ra­kip­le­ri­ni ezip ge­çen Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu ya­rı fi­nal­de ev sa­hi­bi Ma­ni­sa Se­len­di Üç Ey­lül Or­ta­oku­lu kar­şı­sın­da ta­raf­tar des­te­ği­ni ar­ka­sı­na alan ra­ki­bi­ne 3-2 ye­ni­le­rek fi­nal şan­sı­nı kay­bet­ti ve üçün­cü ol­du.

Ma­ni­sa’da ya­pı­lan Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu An­tre­nör Bay­ram Ay­dın yö­ne­ti­min­de Ce­ren Naz Bal­cı, Ra­na Ka­ra­göz, Tu­ana Yıl­maz­türk, Es­ma Di­lek­ci, Mer­ve Nur Ye­tiş­gen’li kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti.

Grup ve ikin­ci tur grup maç­la­rı­nı ye­ne­rek ya­rı fi­nal çap­ra­zı­na bi­rin­ci ola­rak çı­kan Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu bu tur­da di­ğer grup­tan ikin­ci ola­rak çı­kan Ma­ni­sa Se­len­de Üç Ey­lül Or­ta­oku­lu ile kar­şı­laş­tı. Ev sa­hi­bi ol­ma­nın avan­ta­jı ile İl­çe Kay­ma­ka­mı ve yüz ka­dar ta­raf­tar des­te­ği­ni ar­ka­sı­na alan ra­ki­bi önün­de iyi mü­ca­de­le eden Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu ma­çı son ma­ça ka­dar ta­şı­dı ra­ki­bi­ne 3-2 ye­ni­le­rek fi­na­le yük­sel­me şan­sı­nı ka­çır­dı.

Bu ma­çın ar­dın­dan üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çı­na çı­kan tem­sil­ci­miz An­ka­ra Ma­mak’ı 3-2 ye­ne­rek üçün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du. Fi­nal ma­çın­da Bur­su Gür­su’yu ye­nen Ma­ni­sa Se­len­de ta­kı­mı Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu ol­du.

An­tre­nör Bay­ram Ay­dın, okul ola­rak son üç yıl­dır kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şar­dık­la­rı­nı söy­le­di. 2015-16’da yıl­dız kız­lar­da üçün­cü­lük, 16-17’de kü­çük kız­lar­da şam­pi­yon­luk bu yıl­da yi­ne yıl­dız kız­lar­da üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Bay­ram Ay­dın bu ça­lış­ma­la­rın­da ken­di­le­ri­ne her za­man bü­yük des­tek ve­ren Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’a Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Ay­te­kin Ağır­can’a an­tre­nör ar­ka­daş­la­rı Naz­mi­ye Bil­ge ve Eda Uy­sal’a spor­cu ve­li­le­ri­ne ve Ya­zı Çar­şı Genç­liks­por Baş­ka­nı Se­zai Ka­man’a te­şek­kür et­ti.