Açı VİP’te yaz kursları

Er­tuğ­rul Yıl­maz’ın ku­ru­cu­su ol­du­ğu Açı VİP Özel Eği­tim Ku­ru­mu’nda yaz kurs­la­rı baş­la­dı.

Açı VİP’te yaz kursları

RE­CEP ME­BET
Er­tuğ­rul Yıl­maz’ın ku­ru­cu­su ol­du­ğu Açı VİP Özel Eği­tim Ku­ru­mu’nda yaz kurs­la­rı baş­la­dı.

Üni­ver­si­te aday­la­rı­na yö­ne­lik Te­mel Ye­ter­li­lik Tes­ti (TYT) ve Alan Ye­ter­li­lik Tes­ti (AYT) ha­zır­lık kurs­la­rı ile Li­se­le­re Ge­çiş Sı­na­vı (LGS)’na ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­ler için or­ga­ni­ze edi­len yaz kurs­la­rı de­vam edi­yor.

Sı­nav­la­ra ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­ler için yaz kamp­la­rı da dü­zen­le­yen kurs yet­ki­li­le­ri, uy­gu­la­dık­la­rı des­tek prog­ra­mı­nın Ey­lül ayı­na ka­dar sü­re­ce­ği­ni bil­dir­di­ler.

Öğ­ren­ci koç­lu­ğu uy­gu­la­ma­sıy­la tüm aday­la­ra bi­re bir eği­tim im­ka­nı sağ­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan yet­ki­li­ler, er­ken ka­yıt fır­sat­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü söz­le­ri­ne ek­le­di­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet yasin
ahmet yasin - 5 yıl Önce

ücret ne kadar bursluluk sinaviniz varmi?

SIRADAKİ HABER