Kale Özel Eğitim Merkezi’nde tatbikat heyecanı

Ka­le Özel Eği­tim Uy­gu­la­ma Mer­ke­zinde ger­çe­ği­ni arat­ma­yan yan­gın ve dep­rem tat­bi­ka­tı ya­pıl­dı. 

Kale Özel Eğitim Merkezi’nde tatbikat heyecanı

FA­TİH AK­BAŞ
Ka­le Özel Eği­tim Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’nde ger­çe­ği­ni arat­ma­yan yan­gın ve dep­rem tat­bi­ka­tı ya­pıl­dı. 
İlk de­fa bu tür bir tat­bi­ka­tı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği okul­da bah­çe­de çı­ka­rı­lan tem­si­li yan­gın­da yan­gın sön­dür­me tüp­le­ri­nin na­sıl kul­la­nı­la­ca­ğı, yan­gı­na na­sıl mü­da­ha­le edi­le­ce­ği ve yan­gın­dan na­sıl za­rar gö­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği öğ­ren­ci­le­re ve per­so­ne­le uy­gu­la­ma­lı ola­rak it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan an­la­tıl­dı.
Tat­bi­ka­ta 100 öğ­ren­ci 40 öğ­ret­men ve 5 per­so­ne­lin ka­tıl­dı­ğı­nı kay­de­den Mer­kez Mü­dü­rü Meh­met Ar­mut­çu, tat­bi­ka­tın ba­şa­rı­lı geç­me­sin­de kat­kı­la­rı olan Ço­rum Be­le­di­ye­si İt­fa­iye ekip­le­ri­ne, per­so­ne­le ve öğ­ren­ci­le­re te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER