Öğrenciler belgelerini Büyük’ten aldı

İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük’ü zi­ya­ret eden Ço­rum Bi­lim ve Sa­nat Mer­ke­zi­nin ba­şa­rı­lı  öğ­ren­ci­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri bel­ge­le­ri­ni al­dı­lar.

Öğrenciler belgelerini  Büyük’ten aldı

İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük’ü zi­ya­ret eden Ço­rum Bi­lim ve Sa­nat Mer­ke­zi­nin ba­şa­rı­lı  öğ­ren­ci­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri bel­ge­le­ri­ni al­dı­lar.

Öğ­ren­ci­le­ri ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı teb­rik eden İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük, “Ça­lı­şın­ca ba­şa­rı ge­li­yor. Öğ­ret­men­le­ri­niz ve okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ni­zin kat­kı­la­rıy­la yap­tı­ğı­nız pro­je­ler­den al­dı­ğı­nız ödül­ler si­zi mo­ti­ve edi­yor. Sa­de­ce aka­de­mik ba­şa­rı ye­ter­li de­ğil ay­nı za­man­da iyi bir va­tan­daş, iyi bir ev­lat ol­mak da önem­li. Aka­de­mik ba­şa­rı he­de­fe ula­şın­ca bi­ter. Sos­yal, kül­tü­rel, spor­tif fa­ali­yet­ler içe­ri­sin­de ol­ma­mız ge­re­ki­yor.  Ge­le­ce­ği­mi­zi siz­le­re tes­lim ede­ce­ğiz. Siz­ler­den da­ha çok ba­şa­rı bek­li­yo­ruz. Al­lah yo­lu­nu­zu açık et­sin.” de­di. 


Bü­yük, 14-15 Ni­san 2018 ta­ri­hin­de Bi­le­cik’te ger­çek­le­şen Tür­ki­ye Akıl ve Ze­ka Oyun­la­rı Tur­nu­va­sı Fi­na­lin­de ili­mi­zi tem­sil eden öğ­ren­ci­le­re ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı, 9-11 Ma­yıs 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da Si­vas’ta dü­zen­len “En­düs­tri 4.0 Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı” te­ma­lı ro­bot ya­rış­ma­sı ve TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 12. Or­ta­okul Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri An­ka­ra Böl­ge Ya­rış­ma­sı’nda Bi­yo­lo­ji ala­nın­da bi­rin­ci­lik ka­za­nan öğ­ren­ci­le­re bel­ge­le­ri­ni ver­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER