HA­LİL ÖZ­TÜRK

Genç­liks­por Or­yan­ti­ring ta­kı­mı Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı. Bur­sa İne­göl’de 12-13 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan 14 Yaş ve Alt Ka­te­go­ri­le­ri Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da E 10 yaş ka­te­go­ri­sin­de Ço­rum Genç­liks­por ta­kım ha­lin­de bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­den 600 spor­cu­nun ka­tıl­dı­ğı Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı İne­göl Ye­ni­ce­köy Bel­de­si’nde or­ta me­sa­fe, Ye­ni­ce­köy Bel­de­si’nde ise sü­rat ya­rı­şı ola­rak ya­pıl­dı. Or­yan­ti­ring İl Tem­sil­ci­si ve an­tre­nö­rü Du­ran Tor­ba­cı­oğ­lu  yö­ne­ti­min­de şam­pi­yo­na­da mü­ca­de­le eden Ço­rum Genç­liks­por 12 Ma­yıs’ta Or­ta Me­sa­fe ya­rı­şın­da E 10 ka­te­go­ri­sin­de Aziz Gür­büz dör­dün­cü Ce­lal Efe Oluk­çu se­ki­zin­ci, K 12 ka­te­go­ri­sin­de ise Me­li­sa De­mir­ka­zık ikin­ci E 12 ka­te­go­ri­sin­de ise Akın Taş­baş üçün­cü ola­rak  kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şa­ran isim­ler ol­du­lar.

Pa­zar gü­nü ya­pı­lan sü­rat ya­rış­la­rın­da ise E 10 ka­te­go­ri­sin­de Yi­ğit Ali Dur­sun be­şin­ci Aziz Gür­büz ise al­tın­cı ol­du. Or­yan­ti­ring İl Tem­sil­ci­si Du­ran Tor­ba­cı­oğ­lu, Ço­rum’da bu bran­şın ge­li­şi­mi için ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da­ki ba­şa­rı­la­rı ne­de­ni ile spor­cu­la­rı­nı teb­rik et­ti.