‘10 yılda 450 aboneden 90 bin aboneye ulaþtýk’

ÇE­DAŞ Şir­ket­ler Gru­bu Ge­nel Mü­dü­rü Ka­sım Kah­ra­man, Ka­ra­bük’te 453 abo­ne ile baş­la­dık­la­rı­nı bu­gün ise sa­yı­nın 90 bi­ne ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di. 

‘10 yılda 450 aboneden  90 bin aboneye ulaþtýk’

ÇE­DAŞ Şir­ket­ler Gru­bu Ge­nel Mü­dü­rü Ka­sım Kah­ra­man, Ka­ra­bük’te 453 abo­ne ile baş­la­dık­la­rı­nı bu­gün ise sa­yı­nın 90 bi­ne ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di. 

 Bün­ye­sin­de Sür­me­li­gaz, Kar­gaz ve Ço­rum­gaz gi­bi fir­ma­la­rı ba­rın­dı­ran ÇE­DAŞ Şir­ket­ler Gru­bu Ge­nel Mü­dü­rü Ka­sım Kah­ra­man, Ka­ra­bük ve Saf­ran­bo­lu’nun ar­dın­dan Es­ki­pa­zar il­çe­si­ne de do­ğal­gaz ver­me­ye baş­la­ya­cak­la­rı­nı kay­det­ti. 
 2009 yı­lın­da ilk ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı ve ay­nı yıl gaz ar­zı­na Ka­ra­bük’te baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Kah­ra­man, “O yıl­lar­da in­san­la­rı­mız bi­raz do­ğal­gaz ko­nu­sun­da te­dir­gin­di. Hat­ta ‘ Emek­li şeh­rin­de do­ğal­gaz kul­la­nıl­maz ’di­ye söz­ler çık­mış­tı. İlk do­ğal­ga­zı­mı­zı hu­zur evi­ne ve­re­rek o yıl so­nu­na ka­dar 100 bin nü­fus­lu bir şe­hir­den top­lam 453 abo­ne gel­miş­ti. 2 yıl son­ra 4 bin nü­fus­lu olan Çan­kı­rı’nın Kur­şun­lu il­çe­sin­de ise 860 abo­ne gel­miş­ti. Kur­şun­lu il­çe­sin­de do­ğal­gaz is­te­ği ve ar­zu­su Ka­ra­bük’ten çok da­ha faz­la­sıy­dı. 2010 ve 2011 yıl­la­rın­da Ka­ra­bük’te cid­di ora­da ta­lep ol­du. Ka­ra­bük ve Saf­ran­bo­lu’da şu­an do­ğal­gaz ge­ti­re­me­di­ği­miz hiç­bir alan yok. Sa­de­ce bel­li bir­kaç böl­ge­miz var. Bu­ra­da imar­lı böl­ge ol­ma­dı­ğın­dan sı­kın­tı­mız var. Bu böl­ge­le­re is­te­sek te gaz ve­re­mi­yo­ruz. İmar so­ru­nu ol­ma­yan her ye­re do­ğal­gaz ver­dik. Kı­sa­ca 453 abo­ne ile çık­tı­ğı­mız Ka­ra­bük’te bu­gün abo­ne sa­yı­mız Saf­ran­bo­lu ile bir­lik­te ko­nut ve iş­yer­le­ri ile bir­lik­te 90 bi­ne ulaş­tı. 10 yıl ön­ce Ka­ra­bük’e gel­di­ği­miz­de ha­va kir­li­li­ği nok­ta­sın­da ade­ta göz gö­zü gör­mü­yor­du. Şim­di ise had­de­ha­ne­le­rin ta­ma­mı do­ğal­ga­za geç­ti. Ko­nut­la­rın ta­ma­mı geç­ti. Es­ki dö­nem­de­ki ha­va kir­li­li­ği kal­ma­dı. Kö­mür­le, tüp­le do­ğal­ga­zı kı­yas­la­ya­bil­mek ar­tık müm­kün de­ğil, çok kor­kunç fi­yat fark­la­rı var. Do­ğal­ga­za zam ge­li­yor ama 44 ay sa­bit fi­yat­tan son­ra zam gel­di. Gün­cel fi­yat­la­ra bak­tı­ğı­mız­da di­ğer ya­kıt­lar­la kı­yas­la­ma­ya­cak şe­kil­de do­ğal­gaz da­ha ucuz. Kent eko­no­mi­si­ne cid­di ma­na­da kat­kı sağ­la­dı­ğı­mız gi­bi in­san­la­rın da ya­şam ve ha­yat stan­dart­la­rı­nı da iyi­leş­tir­di­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum” de­di. 

Ka­sım Kah­ra­man, Ka­ra­bük ve Saf­ran­bo­lu’nun ar­dın­dan Es­ki­pa­zar il­çe­si­ne de do­ğal­gaz ver­me­ye baş­la­ya­cak­la­rı­nı da kay­de­de­rek, “ Ça­lış­ma­la­rı­mız kap­sa­mın­da Pa­zar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren Es­ki­pa­zar il­çe­mi­ze de gaz ve­re­ce­ğiz. 2004 yı­lın­da ül­ke­miz­de İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mit, Es­ki­şe­hir ve Bur­sa’da do­ğal­gaz kul­la­nı­mı var­dı. Bun­la­rın dı­şın­da hiç­bir yer­de do­ğal­gaz yok­tu. 2004’ten bu yı­la ka­dar ül­ke­mi­zin tüm şe­hir­le­ri­ne do­ğal­ga­zın git­me­si nok­ta­sın­da yo­ğun bir ça­lış­ma var. Bir­kaç şeh­ri­miz kal­dı. Şe­hir­le­re do­ğal­gaz gi­din­ce il­çe­ler­den de ta­lep­ler gel­me­ye baş­la­dı. Bu­nun için ge­nel bir kri­ter var­dı. 2013 yı­lın­da ön­ce 10 bin ar­dın­dan 2016 yı­lın­da nü­fu­su 20 bi­nin üze­rin­de olan il­çe­le­re do­ğal­gaz ve­ril­me­si nok­ta­sın­da ba­kan­lar ku­ru­lu ka­ra­rı ya­yın­lan­mış­tı. Es­ki­pa­zar il­çe­si nü­fus ba­kı­mın­dan 10 bin ve 20 bin olan il­çe­ler sta­tü­sü­ne gir­mi­yor­du. Ya­pı­lan ye­ni dü­zen­le­me ile bo­ru hat­tı­nın geç­ti­ği il­çe­le­re de do­ğal­gaz ve­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Biz­de bu kap­sam­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­pa­rak Es­ki­pa­zar’da pa­zar­te­si gü­nü do­ğal­gaz ver­me­ye baş­lı­yo­ruz. Ka­mu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam et­ti­ğin­den ta­şı­ma sis­te­me ile do­ğal­gaz ar­zı­nı ya­pa­ca­ğız. İlk etap­ta şeh­rin yüz­de 30’luk kıs­mı­na do­ğal­gaz ve­ri­le­cek. 2019 -2020 yı­lın­da ka­lan yüz­de 70’lik kıs­mı­nı da ta­mam­la­ya­rak şeh­rin ta­ma­mı­nın gaz ar­zı­nı sağ­la­mış ola­ca­ğız” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du. 
 Öte yan­dan 2009 yı­lın­da 297 bin 920 met­re­küp do­ğal­gaz’ın kul­la­nıl­dı­ğı Ka­ra­bük’te ge­ri­de ka­lan 10 yıl için­de Saf­ran­bo­lu ile bir­lik­te 838 mil­yon 832 bin 247 met­re­küp do­ğal­gaz kul­la­nıl­dı.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER