Çorum Belediyesi FİLE’de çıkışını sürdürüyor:3-0

Ada­na’da de­vam eden Ku­lüp­lü Genç er­kek­ler vo­ley­bol Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Klas­man gru­bu ikin­ci ma­çın­da Ada­na Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji’ni 3-0 yen­di ve sı­ra­la­ma­da 17-19 ara­sı bir yer­de bi­tir­me­yi ga­ran­ti­le­di.

Çorum Belediyesi FİLE’de çıkışını sürdürüyor:3-0

HA­RUN AK­KA­YA

Ada­na’da de­vam eden Ku­lüp­lü Genç er­kek­ler vo­ley­bol Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Klas­man gru­bun­da ikin­ci ma­çın­da Ada­na Bah­çe­şe­hir’i 3-0 ye­ne­rek yo­lu­na de­vam et­ti.

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por sı­ra­la­ma­da­ki ye­ri­ni üst­le­re çı­kar­ta­bil­mek için mü­ca­de­le et­ti­ği Klas­man Gru­bun­da ilk ma­çın­da An­ka­ra Ana­do­lu Vo­ley­bol’u 3-0 ye­ne­rek baş­la­dı. İkin­ci ma­çın­da cu­mar­te­si gü­nü Ada­na Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji ile kar­şı­lan tem­sil­ci­miz ilk se­ti 25-15’lik skor­la ka­za­na­rak iyi baş­la­dı­ğı son­ra­ki iki se­ti 25-20 ve 25-21’lik skor­lar­la ka­za­na­rak ma­çı­da 3-0 al­dı ve klas­man­da sı­ra­la­ma­sı­nı yük­selt­me­ye de­vam et­ti. Tem­sil­ci­miz dün ak­şam se­an­sın­da İz­mir TFL Al­tek­ma ile 17-18 ci­lik ma­çı yap­mak için mü­ca­de­le et­ti. Bu ma­çı ka­zan­ma­sı ha­lin­de ya­rın son kar­şı­laş­ma­da 17-18. lik ma­çı­na çı­ka­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER