Esnaf istişare yaptı

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB)’nin 2018 yı­lı 1. İs­ti­şa­re Top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Esnaf istişare yaptı

ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür Baş­kan­lı­ğı'nda dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya KOS­GEB İl Mü­dü­rü Yu­suf Yıl­dız, Ver­gi Da­ire­si Ge­lir Uz­ma­nı İl­han Yağ­lı, SGK İl Mü­dür Yar­dım­cı­sı Bi­rol Öz­kan, Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü Şu­be Mü­dü­rü Dur­muş Buy­ruk, ÇE­SOB Yö­ne­tim, De­ne­tim ve Di­sip­lin Ku­ru­lu üye­le­ri, İl ve İl­çe Es­naf Oda­sı Baş­kan­la­rı, Bir­lik ve Oda Ge­nel Sek­re­ter­le­ri ka­tıl­dı.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, top­lan­tı­da ilk söz alan Ver­gi Da­ire­si Ge­lir Uz­ma­nı İl­han Yağ­lı, Ver­gi ve Di­ğer Ba­zı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na İliş­kin 7143 Sa­yı­lı Ka­nun hak­kın­da bil­gi ve­rir­ken, ver­gi bor­cu ya­pı­lan­dır­ma­sı­nın 31 Tem­muz'da so­na ere­ce­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, es­na­fın bu ya­pı­lan­dır­ma fır­sa­tı­nı ka­çır­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Yağ­lı ay­rı­ca, 2018 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan ba­sit usul ver­gi­len­dir­me sis­te­mi hak­kın­da bil­gi­ler ver­di.


SGK İl Mü­dür Yar­dım­cı­sı Bi­rol Öz­kan da, yi­ne 7143 Sa­yı­lı Ka­nu­nun  SGK'ya bor­cu olan iş­ve­ren, si­gor­ta­lı ve hak sa­hip­le­ri­ne ye­ni bir fır­sat sun­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Öz­kan, ver­gi ve ba­zı ala­cak­la­rın ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li ya­sa­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen borç­lu­lar için mü­ra­ca­at­la­rın 31 Tem­muz 2018 ta­ri­hin­de so­na ere­ce­ği­ni ha­tır­lat­tı. 
Son ola­rak KOS­GEB İl Mü­dü­rü Yu­suf Yıl­dız ise, KOS­GEB teş­vik­le­ri ve des­tek­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.
ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür de, top­lan­tı­ya ka­tı­la­rak ken­di­le­ri­ni bil­gi­len­di­ren ku­rum yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ay­rı ay­rı te­şek­kür eder­ken, önü­müz­de­ki Ey­lül ayın­da kut­la­na­cak olan Ahi­lik Haf­ta­sı'nda ya­pıl­ma­sı plan­la­nan fa­ali­yet­ler hak­kın­da oda baş­kan­la­rı ile is­ti­şa­re yap­tı.
Yak­la­şık 3 sa­at sü­ren top­lan­tı so­nun­da ise ku­rum yö­ne­ti­ci­le­ri ve oda baş­kan­la­rı­na öğ­le ye­me­ği ik­ra­mın­da bu­lu­nul­du.     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER