Filistin katliamına lanet

Ge­nel Sağ­lık İş Ço­rum İl Tem­sil­ci­lik Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, Fi­lis­tin'de ya­şa­nan kat­li­amı la­net­le­di.

Filistin katliamına lanet

Ge­nel Sağ­lık İş Ço­rum İl Tem­sil­ci­lik Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, Fi­lis­tin'de ya­şa­nan kat­li­amı la­net­le­di.

ABD'nin Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) ka­rar­la­rı­nı ve ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ku ih­lal ede­rek Ku­düs'ü, İs­ra­il'in baş­ken­ti ola­rak ta­nı­ma­sı ve Bü­yü­kel­çi­li­ği­ni Ku­düs'e ta­şı­ma­sı­nı kı­na­yan Çift­çi, “ABD ve İs­ra­il'in Fi­lis­tin hal­kı­na uy­gu­la­dı­ğı şid­det der­hal son bul­ma­lı­dır. Baş­ta Bir­leş­miş Mil­let­ler ol­mak üze­re ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyu­nu aci­len gö­re­ve ça­ğı­rı­yo­ruz. Fi­lis­tin so­ru­nu­na kar­şı bu­gü­ne ka­dar ger­çek­çi po­li­ti­ka­lar­dan uzak tu­tum iz­le­yen AKP hü­kü­me­ti­ni, kat­li­amı kı­na­mak­tan öte em­per­ya­list plan­la­ra kar­şı ikir­cik­siz ve pa­zar­lık­sız bir tu­tum al­ma­sı ve bu doğ­rul­tu­da so­mut adım­lar at­ma­sı ko­nu­sun­da uya­rı­yo­ruz.

Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak Gaz­ze'de ya­şa­nan kat­li­amı la­net­li­yor; Fi­lis­tin hal­kı­na baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, 11:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER