Film yapımcıları "Tuthaliya"nın 3 bin yıllık kılıcının peşinde

Ço­rum Mü­ze­si'nde ser­gi­le­nen, Hi­tit Kra­lı Tut­ha­li­ya'ya ait bronz kı­lıç, film ya­pım­cı­la­rı­na il­ham kay­na­ğı ol­du.

Film yapımcıları "Tuthaliya"nın 3 bin yıllık kılıcının peşinde

Ço­rum Mü­ze­si'nde ser­gi­le­nen, Hi­tit Kra­lı Tut­ha­li­ya'ya ait bronz kı­lıç, film ya­pım­cı­la­rı­na il­ham kay­na­ğı ol­du.
Ço­rum Mü­ze­si'nde Ala­ca­hö­yük, Bo­ğaz­köy-Hat­tu­şa, Pa­zar­lı ve Kuş­sa­ray gi­bi ar­ke­olo­jik ka­zı mer­kez­le­rin­den çı­ka­rı­lan bu­lun­tu­lar ile pek çok et­nog­ra­fik eser­ler ser­gi­le­ni­yor.
Mü­ze­de özel böl­me­de ser­gi­le­nen 680 gram ağır­lı­ğın­da, 79 san­ti­met­re uzun­lu­ğun­da­ki Hi­tit kı­lı­cı, en çok il­gi çe­ken eser­ler ara­sın­da yer alı­yor.
Ço­rum Mü­ze­si Mü­dür Ve­ki­li Me­tin Ça­kar, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bo­ğaz­ka­le il­çe­sin­de 1991 yı­lın­da yol ça­lış­ma­sı sı­ra­sın­da kep­çe ope­ra­tö­rü ta­ra­fın­dan te­sa­dü­fen bu­lu­nan 3 bin 200 yıl­lık kı­lı­cın pa­ha bi­çi­le­mez de­ğer­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ya­pı­lan de­tay­lı in­ce­le­me so­nu­cu, ese­rin Hi­tit Kra­lı 4. Tut­ha­li­ya'ya ait adak kı­lı­cı ol­du­ğu­nun an­la­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ça­kar, "Kı­lı­cın kes­kin ke­na­rı­nın üze­rin­de kab­za­sın­dan ucu­na doğ­ru Hi­tit çi­vi ya­zı­sıy­la bir sa­tır ya­zı ol­du­ğu­nu gör­dük. Ya­zı­da, 'Bü­yük Kral Tut­ha­li­ya'nın As­su­wa ül­ke­si­ni yer­le bir et­ti­ği za­man bu kı­lı­cı efen­di­si ha­va tan­rı­sı­na adak ola­rak sun­du­ğu' an­la­mın­da bir iba­re var." bil­gi­si­ni ak­tar­dı. 
Ça­kar, sert bronz­dan dö­küm tek­ni­ğiy­le ya­pıl­mış, dün­ya­da eşi ol­ma­yan kı­lı­cın kab­za kıs­mı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, kab­za­nın ah­şap ya da ke­mik­ten ya­pıl­dı­ğı­nın dü­şü­nül­dü­ğü­nü bil­dir­di.
Kı­lı­cın zi­ya­ret­çi­ler ka­dar film ya­pım­cı­la­rı­nın da il­gi­si­ni çek­ti­ği­ni an­la­tan Ça­kar, şun­la­rı kay­det­ti:
"Kı­lı­cı­mız­la il­gi­li za­man za­man ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da ha­ber çı­kı­yor. Mü­ze­mi­zi zi­ya­re­te ge­len in­san­la­rı­mız kı­lı­ca il­giy­le ba­kı­yor. Ge­çen­ler­de mü­ze­mi­ze bir baş­vu­ru ol­du. Ta­ri­hi bir film çe­ken şir­ke­tin yet­ki­li­le­ri, film­de kul­la­nıl­mak üze­re bir kı­lıç mo­de­li aran­dı­ğı­nı, mü­ze­de ser­gi­le­nen kı­lı­cı mo­del ola­rak kul­lan­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Mü­ze­miz ta­ra­fın­dan ko­nu Ba­kan­lı­ğı­mı­za bil­di­ril­di. Uy­gun gö­rü­lür­se bu kı­lıç mo­del alı­na­rak ta­ri­hi bir film­de kul­la­nı­la­cak."(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER