Kantinciler Çorum’da toplandı

Tür­ki­ye Kan­tin­ci­ler Plat­for­mu (TÜR­KAP) İl Baş­kan­la­rı, mes­lek so­run­la­rıy­la il­gi­li is­ti­şa­re top­lan­tı­sı ve Baş­kan­lar Ku­ru­lu için Ço­rum’da bir ara­ya gel­di.

Kantinciler Çorum’da toplandı

Tür­ki­ye Kan­tin­ci­ler Plat­for­mu (TÜR­KAP) İl Baş­kan­la­rı, mes­lek so­run­la­rıy­la il­gi­li is­ti­şa­re top­lan­tı­sı ve Baş­kan­lar Ku­ru­lu için Ço­rum’da bir ara­ya gel­di.
Ço­rum Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Öz­kan Şa­nal’ın ev sa­hip­li­ğin­de or­ga­ni­ze edi­len top­lan­tı Anit­ta Otel’de ger­çek­leş­ti­ril­di. 
Top­lan­tı­ya TÜR­KAP Ge­nel Baş­ka­nı Bay­ram Şa­hin’in ya­nı Tür­ki­ye’nin bir çok şeh­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren oda baş­kan­la­rı ve Ço­rum­lu kan­tin iş­let­me­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­da ge­çen se­zo­nun de­ğer­len­di­ril­me­si ve önü­müz­de­ki se­zon­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı. 
Tür­ki­ye Kan­tin­ci­ler Plat­for­mu Ge­nel Baş­ka­nı Bay­ram Şa­hin’in di­van baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Baş­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da çı­ka­cak olan yö­net­me­lik ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da TÜR­KAP İl Baş­kan ve Tem­sil­ci­le­ri bil­gi­len­di­ril­di. Ay­rı­ca yük­sek ki­ra üc­ret­le­ri ve kan­tin­de sa­tı­şı ya­sak­la­nan ürün­ler hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­du.  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER