Oto tamirci esnafı iftarda buluştu

Ço­rum Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı ta­ra­fın­dan mü­ba­rek Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la oda üye­le­ri­ne ÇE­SOB’da if­tar ye­me­ği ve­ril­di.

Oto tamirci esnafı iftarda buluştu

FA­TİH BAT­TAR

Ço­rum Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı ta­ra­fın­dan mü­ba­rek Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la oda üye­le­ri­ne ÇE­SOB’da if­tar ye­me­ği ve­ril­di.

ÇE­SOB bah­çe­sin­de ve­ri­len if­ta­ra AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, CHP mil­let­ve­ki­li ada­yı Gür­sel Yıl­dı­rım, CHP Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Ka­len­der, ÇE­SOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, İl ve İl­çe Es­naf Oda­sı Baş­kan­la­rı ve çok sa­yı­da oda üye­si es­naf ka­tıl­dı.

Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Nec­met­tin Uzun, ye­me­ğe ka­tı­lan tüm oda üye­le­ri­ne ve da­vet­li­le­re te­şek­kür et­ti. Uzun, ay­rı­ca oda üye­le­ri­nin Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nı şim­di­den kut­lar­ken, tüm İs­lam Ale­mi’nin de Ra­ma­zan ayı­nı sağ­lık ve hu­zur içe­ri­sin­de ge­çir­me­le­ri­ni te­men­ni et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER