Özel İdare, araçlarını kendi tamir ediyor

Ço­rum İl Özel İda­re­si, fi­lo­sun­da bu­lu­nan 248 ara­cın ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın ba­kım ve ona­rı­mı­nı ken­di atöl­ye­sin­de ken­di ça­lı­şan­la­rı ile ya­pı­yor.

Özel İdare, araçlarını  kendi tamir ediyor

Kır­sal ke­sim­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın alt­ya­pı, yol, eği­tim, sos­yal alan gi­bi bir­çok hiz­met­ten ya­rar­lan­ma­la­rı için araç fi­lo­su­nu güç­lü tu­tan Ço­rum İl Özel İda­re­si, fi­lo­sun­da bu­lu­nan 248 ara­cın ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın ba­kım ve ona­rı­mı­nı ken­di atöl­ye­sin­de ken­di ça­lı­şan­la­rı ile ya­pı­yor.

2017 yı­lın­da 2 bin 925 ba­kım ve ona­rım iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken bun­la­rın 1246 ade­di İl Özel İda­re­si’nin ken­di atöl­ye­sin­de, 1679 ade­di ise ara­zi de ya­pıl­dı.

Köy­le­re hiz­met gö­tür­mek için ça­lı­şan İl Özel İda­re­si bün­ye­sin­de 248 araç 2017 yı­lın­da 2.396.034 lit­re ya­kıt tü­ket­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER