TEDES cezalarının iptalini beklerken gelen makbuzla şok oldu

To­kat'ta bir va­tan­daş, yak­la­şık 2 yıl ön­ce Os­man­cık’ta peş pe­şe ge­len 3 bin 392 li­ra­lık Tra­fik Elek­tro­nik De­net­le­me Sis­te­mi (TE­DES) ce­za­sı­nın ip­ta­li­ni bek­ler­ken fa­izi ile bir­lik­te 5 bin 446 li­ra ola­rak öde­mek du­ru­mun­da kal­dı. 

TEDES cezalarının iptalini  beklerken gelen makbuzla şok oldu

To­kat'ta bir va­tan­daş, yak­la­şık 2 yıl ön­ce Os­man­cık’ta peş pe­şe ge­len 3 bin 392 li­ra­lık Tra­fik Elek­tro­nik De­net­le­me Sis­te­mi (TE­DES) ce­za­sı­nın ip­ta­li­ni bek­ler­ken fa­izi ile bir­lik­te 5 bin 446 li­ra ola­rak öde­mek du­ru­mun­da kal­dı. 

To­kat'ta gırt­lak kan­se­ri olan ba­ba­sı­nı İs­tan­bul'a te­da­vi­si için 2016 yı­lın­da oto­mo­bi­li ile gö­tü­ren ka­mu ku­ru­lu­şun­da ça­lı­şan Öz­gür Ko­ca­er (38) mem­le­ke­ti­ne dön­dü­ğün­de ge­len ra­dar ce­za­la­rıy­la şok ol­du. Ço­rum'un Os­man­cık il­çe­sin­den TE­DES ce­za mak­buz­la­rı gel­me­ye baş­la­yan Ko­ca­er, ne­ye uğ­ra­dı­ğı­nı şa­şır­dı. 1'er 2'şer da­ki­ka ara ile üst üs­te ya­zı­lan 4 ra­dar ce­za­sı­nın ya­nı sı­ra fark­lı ta­rih­ler­de 3 ve 2'şer adet ol­mak üze­re top­lam 9 ra­dar ce­za­sı ile bir­lik­te 3 bin 392 li­ra pa­ra ce­za­sı ke­si­len Ko­ca­er için Sulh Ce­za Mah­ke­me­sin­ce da­va açıl­dı. Bu sü­reç­te İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu'nun uy­gu­la­ma­nın kal­dı­rı­la­ca­ğı yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı üze­ri­ne ce­za­la­rın ip­tal edi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek ge­len ilk ce­za mak­bu­zu ha­ri­cin­de öde­me yap­ma­yan Ko­ca­er, yak­la­şık 2 yıl son­ra ver­gi da­ire­sin­den ge­len mak­buz­la şo­ke ol­du. Öde­me yap­ma­dı­ğı tak­dir­de ha­ciz iş­lem­le­ri baş­la­tı­la­ca­ğı­nı öğ­re­nen Ko­ca­er, 3 bin 392 li­ra­lık ra­dar ce­za­sı­na 2 bin 54 li­ra­lık fa­izi ile bir­lik­te 5 bin 446 li­ra öde­me yap­mak du­ru­mun­da kal­dı. 

Ko­ca­er, TE­DES uy­gu­la­ma­sı­nın sü­rü­cü­le­ri mağ­dur eden yan­lış bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, "Ka­nun­la­ra kar­şı boy­nu­muz kıl­dan in­ce ha­ta­mız ol­du­ğun­da ce­za­sı­nı çe­ke­ce­ğiz. An­cak bu ger­çek­ten adil bir olay de­ğil. 3 bin 392 li­ra ge­len ce­za­yı İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mı­zın açık­la­ma­sın­dan son­ra ya­tır­ma­dım. Bu­gün ge­len teb­li­ği ile be­ra­ber ic­ra ge­le­cek de­di­ler. Bu ne­den­le ya­pa­cak bir şey yok mah­ke­me­de so­nuç­la­nır di­ye dü­şü­ne­rek 2 bin 54 li­ra fa­izi ile bir­lik­te 5 bin 446 li­ra öde­me yap­tım" de­di. 

 Ya­sal hak­kı­nı ara­mak için 2016 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı hu­kuk mü­ca­de­le­si­ne de­vam ede­ce­ği­ni ifa­de eden Ko­ca­er, "Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği ile gö­rüş­tüm yak­la­şık 37 bin dos­ya var­mış. Şu­an Ma­yıs 2016 yı­lın­da­ki ce­za­la­rın de­ğer­len­dir­me­si­ne ka­dar ge­lin­miş" di­ye ko­nuş­tu. 
 Ko­ca­er, da­va­nın so­nuç­la­na­rak öde­di­ği pa­ra ce­za­sı­nın ia­de ya­pıl­ma­sı­nı bek­li­yor. (İHA) 

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 14:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER