Türk Eğitim Sen istişare etti

Türk Eği­tim Sen il­çe tem­sil­ci­le­ri top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da sen­di­kal ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­di.

Türk Eğitim Sen istişare etti

Top­lan­tı­da ko­nu­şan Tür­ki­ye Ka­mu-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Türk Eği­tim-Sen Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Ay­dın, Türk Eği­tim-Sen’in,  bu çi­le­li yol­da, her tür­lü yam­ya­mın ci­rit at­tı­ğı or­tam­da, bir üye­si­ni da­hi aziz bi­len­le­rin sen­di­ka­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bü­tün kre­di­si­ni, gü­cü­nü üye­le­rin­den alan, ne ka­dar ha­ki­kat var­sa, tüm ha­ki­kat­le­rin gü­dü­cü­sü olan bu sen­di­ka bir kut­sal ker­van­dır. Ker­va­nı­mız sen­di­ka­mı­zın ta­şı­dı­ğı mil­li, ma­ne­vi ve ta­rih­sel kök­ler­le ezel­den ebe­de bu is­ti­ka­met üze­re yü­rü­yor, yü­rü­ye­cek­tir Al­lah’ın iz­niy­le” de­di.

Se­lim Ay­dın, “Kul hak­kı­na du­yar­sız ka­lan, eği­lip bü­kü­len, renk­ten ren­ge şe­kil­den şe­ki­le gi­ren­le­ri de ta­bii ki unut­ma­ya­ca­ğız.  Al­lah yar ve yar­dım­cı­mız ol­sun. Me­ci­tö­zü il­çe tem­sil­ci­mi­ze de emek­le­rin­den ve mü­ca­de­le­sin­den do­la­yı te­şek­kür eder, ça­lış­ma ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim” şek­lin­de be­lirt­ti.
Ba­zı mar­ji­nal çev­re­le­rin öğ­ren­ci an­dı­nı ırk­çı ola­rak it­ham eden söy­lem­le­ri­nin Da­nış­tay’ın ka­ra­rı ile bir­lik­te çöp ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ay­dın, “Türk mil­le­ti ib­ret­le iz­li­yor ki; Da­nış­tay’ın bu ka­ra­rın­dan, et­nik özür­lü ucu­be­le­rin ya­nı sı­ra mu­kad­des de­ğer­le­ri­mi­zi ka­muf­laj ola­rak kul­la­nan zih­ni ve ni­ye­ti bo­zuk olan­lar da ra­hat­sız ol­du­lar. Hat­ta bu gü­ruh, et­nik bö­lü­cü ve ay­rı­lık­çı PKK’dan bi­le da­ha faz­la gü­rül­tü ko­par­mak­ta. Bu­ra­dan çok net söy­lü­yo­ruz. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nı yön­len­dir­me­ye ça­lı­şan, taş­ra­da çe­te­ler ma­ri­fe­tiy­le iş­le­ri­ni yü­rüt­me pe­şin­de olan, yar­gı­ya ka­fa tu­tan hat­ta ken­di­si­ni yar­gı ye­ri­ne ko­yan bu çe­te ya­pı­lan­ma­sı­nın öğ­ren­ci an­dı üze­rin­den tar­tış­ma ya­rat­ma­sı­na mü­sa­ade edil­me­me­li­dir. Öğ­ren­ci an­dı ye­ni­den okul­lar­da oku­tul­ma­lı, ço­cuk­la­rı­mız ye­ni­den gu­rur­la ‘var­lı­ğım, Türk var­lı­ğı­na ar­ma­ğan ol­sun. Ne mut­lu Tür­küm di­ye­ne’ di­ye­bil­me­li­dir. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, mil­li var­lı­ğı­mız­la so­ru­nu olan, Türk mil­li kim­li­ği­ne aler­ji du­yan bu ay­rı­lık­çı­la­ra ge­çit ver­me­me­li, top­lu­mu­zun bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun se­si­ne ku­lak ve­re­rek, Da­nış­tay’ın bu ka­ti ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da öğ­ren­ci an­dı­nın ye­ni­den okul­lar­da oku­tul­ma­sı­nı sağ­la­ma­lı­dır” şek­lin­de kay­det­ti.


Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı okul­lar­da boş ge­çen ders­le­re nö­bet­çi öğ­ret­men­le­rin gir­di­ril­me­si du­ru­mun­da ek ders üc­re­ti öde­me nok­ta­sın­da te­red­düt­le­rin ya­şan­dı­ğı ko­nu­sun­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na mü­ra­ca­at ede­rek boş ge­çen ders­le­re gi­ren nö­bet­çi öğ­ret­men­le­re ek ders üc­re­ti öden­me­si­ni ta­lep et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Ay­dın, “Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ise ta­le­bi­mi­ze ce­vap ver­me­ye­rek red­det­miş, red ce­va­bı üze­ri­ne ise sen­di­ka­mız­ca Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu’na mü­ra­ca­at edil­miş­tir. Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu’na mü­ra­ca­at et­me­mi­ze mü­te­akip Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­le­bi­mi­ze ce­vap ve­re­rek boş ge­çen der­se gi­ren nö­bet­çi öğ­ret­men­le­re ek ders üc­re­ti öden­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­miş­tir. Bü­tün eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na ha­yır­lı ol­sun.

ÖZEL EĞİ­TİM SI­NI­FI ÖĞ­RET­MEN­LE­Rİ­NE NÖ­BET ÜC­RE­Tİ NE­DEN ÖDEN­Mİ­YOR? 
Bi­lin­di­ği üze­re, Mil­li eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı okul/ku­rum­lar bün­ye­sin­de özel eği­tim sı­nıf­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. Bu sı­nıf­lar­da ise özel eği­tim bran­şı öğ­ret­men­ler gö­rev yap­mak­ta­dır. Özel eği­tim sı­nıf­la­rın­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­le­re ise geç­ti­ği­miz yıl­lar­da; nö­bet gö­re­vi ve­ril­di­ği hal­de yö­net­me­lik­le­rin­de ya­sal ola­rak nö­bet gö­rev­le­ri bu­lun­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le nö­bet üc­re­ti öden­me­mek­tey­di. Bu du­rum ise bu öğ­ret­men­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti­ne se­be­bi­yet ver­miş olup ya­şa­nan bu mağ­du­ri­yet ise sen­di­ka­mız­ca çe­şit­li plat­form­lar­da gün­de­me ge­ti­ril­miş­ti.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı 07 Tem­muz 2018 ta­ri­hin­de “Özel Eği­tim Hiz­met­le­ri Yö­net­me­li­ği” ni de­ğiş­tir­miş­tir. Ya­pı­lan de­ği­şik­lik so­nu­cun­da Yö­net­me­li­ğin “Öğ­ret­men­le­rin nö­be­ti” baş­lık­lı 60. mad­de­sin­de “(1) Öğ­ret­men­le­rin okul mü­dür­lük­le­rin­ce dü­zen­le­nen nö­bet çi­zel­ge­si­ne gö­re nö­bet tut­ma­la­rı sağ­la­nır. Özel eği­tim ana­okul­la­rı, özel eği­tim ana­sı­nıf­la­rı ile özel eği­tim sı­nıf­la­rın­da gö­rev­li özel eği­tim öğ­ret­men­le­ri nö­bet gö­rev­le­ri­ni te­nef­füs ve ye­mek sa­at­le­rin­de sı­nıf­la­rı­na ka­yıt­lı öğ­ren­ci­le­rin gö­ze­ti­mi­ne de­vam ede­rek ye­ri­ne ge­ti­rir­ler.” hü­küm­le­ri­ne yer ve­ri­le­rek özel eği­tim sı­nı­fı öğ­ret­men­le­ri­ne de nö­bet gö­re­vi ge­ti­ril­miş­tir. Bu dü­zen­le­me so­nu­cun­da ise özel eği­tim sı­nı­fı öğ­ret­men­le­ri ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri nö­bet hiz­me­ti­ne kar­şı­lık 3 sa­at ek ders üc­re­tin­den ya­rar­lan­dı­rı­la­cak­tır” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER