HA­RUN AK­KA­YA

Hat­tu­şa Genç­liks­por Fut­bol Aka­de­mi ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun tem­po­da sür­dü­rü­yor. UE­FA Li­san­sı­na sa­hip iki fut­bol­cu kar­deş­ler Ke­nan ve Ve­dat Aş­kan gö­ze­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­nı Do­ğan Ha­lı Sa­ha’da sür­dü­ren Hat­tu­şa Genç­liks­por Fut­bol Aka­de­mi cu­mar­te­si gün­le­ri 9-12 pa­zar gü­nü ise 11.30 - 14 sa­at­le­ri ara­sın­da yaş grup­la­rı­na gö­re ça­lış­ma­la­rı­nı Do­ğan Ha­lı Sa­ha’da sür­dü­rü­yor.

Fut­bol Aka­de­mi ye­ni ha­zır­la­nan for­ma­lar ile bir­lik­te sür­dür­dü­ğü ça­lış­ma­la­rın­da 6-13 yaş ara­sın­da­ki tüm ço­cuk­la­rın ka­tı­lı­mı­na açık. Aş­kan kar­deş­ler, Hat­tu­şa Fut­bol Aka­de­mi ola­rak ön­ce­lik­li he­def­le­ri­nin ço­cuk­la­ra yaz ta­ti­lin­de spor yap­tır­mak bu ça­lış­ma­lar so­nun­da ise ka­bi­li­yet­li ve ye­te­nek­li olan­la­rı Ço­rum ve Türk fut­bo­lu­na ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler.

Ön­ce­lik­li he­def­le­ri­nin iyi bir in­san iyi bir bi­rey ola­rak ço­cuk­la­rı­nı ge­le­ce­ği ha­zır­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aş­kan kar­deş­ler son­ra­ki ön­ce­lik­le­ri­nin iye bi­rer spor­cu ola­rak ço­cuk­la­rı ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ço­cuk­la­rı­nı ka­yıt yap­tır­mak is­te­yen ve­li­le­rin ken­di­le­ri ile ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler.