İskilip MEM iftarda buluştu

İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, Şu­be Mü­dü­rü ve mü­dür­lük per­so­ne­liy­le if­tar­da bir ara­ya gel­di. 

İskilip MEM iftarda buluştu

İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, Şu­be Mü­dü­rü ve mü­dür­lük per­so­ne­liy­le if­tar­da bir ara­ya gel­di. 

İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de ger­çek­le­şen if­tar prog­ra­mın­da ko­nu­şan Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, "Mil­li Eği­tim ca­mi­ası ola­rak ken­di per­so­nel­le­ri­miz­le bir­lik­te if­tar prog­ra­mın­da ai­le bü­tün­lü­ğü içe­ri­sin­de bu şe­kil­de bir ara­ya ge­lin­me­si ça­lı­şan­lar ara­sın­da­ki uyum ve da­ya­nış­ma­yı gös­ter­miş­tir. Bi­zi bu prog­ram­da bu­luş­tu­ran yü­ce Rab­bi­me şü­kür­ler ol­sun. Bu mü­ba­rek ay­da ne ka­dar şük­ret­sek az­dır. Bu ne­den­le bu­ra­da bu­lun­mak­tan siz­ler­le bir­lik­te ça­lış­mak­tan bü­yük bir mut­lu­luk du­yu­yor, bu or­ta­mı da se­vi­yo­rum" de­di. İf­tar son­ra­sın­da Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de ta­yi­ni çı­kan Gon­ca Çe­lik Kuş'a ye­ni gö­rev ye­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek pla­ket ver­di.(Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER