YÜK­SEL BA­SAR
Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­ne­ğin­de Kar­tal Yu­va­sı hiz­me­te açıl­dı. Ga­zi Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­ne­ği için­de açı­lan Kar­tal Yu­va­sı’nda ku­lü­bün tüm li­sans­lı ürün­le­ri­ni al­mak müm­kün ola­cak.


Der­ne­ğin açı­lı­şı­nı Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile çok sa­yı­da ta­raf­tar ka­tıl­dı. Der­nek Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş’in kur­de­la ke­si­mi­nin ar­dın­dan açı­lı­şa ka­tı­lan da­vet­li­ler Der­nek bi­na­sı için­de dü­zen­le­nen Kar­tal Yu­va­sı’nda sa­tı­şa su­nu­lan ürün­le­ri in­ce­le­di ve alış ve­riş yap­tı­lar. Açı­lı­şa ka­tı­lan­la­ra ay­rı­ca ik­ram­da bu­lu­nul­du.


Ço­rum Be­şik­taş­lı­lar Der­ne­ği’nin ye­ni bi­na­sı ra­ma­zan ayı için­de Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man’ın ka­tı­lı­mı ile açıl­mış­tı. Der­nek Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş, Der­nek bi­na­sı için­de ku­lü­bün li­sans­lı ürün­le­ri­ni sat­mak için oluş­tur­duk­la­rı Kar­tal Yu­va­sı’nda ku­lü­bün tüm li­sans­lı ürün­le­ri­nin sa­tı­şa su­nul­du­ğu­nu söy­le­di. Ateş, bur­dan ya­pı­la­cak alış ve­riş­ler ile hem Der­ne­ğe hem­de ku­lüp­le­ri­ne kat­kı ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek tüm Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı­nı Kar­tal Yu­va­sı­na da­vet et­ti.