Ken­di­le­ri için çok iyi trans­fer­ler yap­mış ta­kım ney­se trans­fer ya­sa­ğın­dan do­la­yı kad­ro­su­nu güç­len­di­re­me­miş ta­kı­mın da ay­nı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Say­han, hiç­bir ra­kip ara­sın­da ay­rım yap­ma­ya­cak­la­rı­nı zi­ra sa­ha­da oy­nan­ma­dan ma­çın ka­za­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.

İçe­ri­de ya­da dep­las­man­da her ma­ça ay­nı cid­di­yet ve an­la­yış içe­ri­sin­de çı­ka­cak­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Say­han, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di; 'Ka­ğıt üze­rin­de bak­tı­ğı­nız­da fiks­tü­rün avan­taj­lı ya­da de­za­van­taj­lı yo­rum­lan­ma­sı ba­na gö­re yan­lış. Ön­ce­lik­li ola­rak bi­zim ne ya­pa­ca­ğı­mız önem­li. An­cak li­gin gi­di­şa­tı­na gö­re fiks­tü­rün avan­ta­jı­nı ya­da de­za­van­ta­jı­nı gö­re­bi­li­riz. Hiç­bir ra­kip ara­sın­da ay­rım yap­ma­dı­ğı­mız için, içe­ri­de ya­da dı­şa­rı­da li­gin ka­çın­cı haf­ta­sın­da kar­şı­la­şa­ca­ğı­mı­zın da bir öne­mi yok. Biz çı­kıp te­ri­mi­zin son dam­la­sı­na ka­dar mü­ca­de­le­mi­zi ve­re­ce­ğiz. Ne ra­kip­le­ri­mi­zi kü­çüm­sü­yo­ruz, ne de hiç bir ra­kip­ten kor­ku­yo­ruz. Biz, Ço­rum Be­le­di­yes­por'uz ve ca­mi­amı­zın biz­den ne is­te­di­ği­nin bi­lin­cin­de­yiz. İn­şal­lah ta­raf­ta­rı­mı­zın des­te­ği ile yıl­lar­dır sü­re ge­len şam­pi­yon­luk öz­le­mi­mi­ze son ver­mek is­ti­yo­ruz.' (Haber Merkezi)