HA­LİL ÖZ­TÜRK

Os­man­cık Be­le­di­yes­por Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. li­gin­de mü­ca­de­le et­mek için Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu’na baş­vur­du. Bu yıl grup bi­rin­ci­si ola­rak fi­nal gru­bun­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­za­nan ve grup­tan çık­ma şan­sı­nı kay­be­den Os­man­cık Be­le­di­yes­por 2. lig­de mü­ca­de­le et­mek için Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu’na res­mi baş­vu­ru­yu yap­tı.Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu üst li­ge yük­sel­me­ye hak ka­za­nan ta­kım­la­rın dı­şın­da­ki ku­lüp­ler­den ka­tıl­ma­yan­la­rın ye­ri­ne al­mak için is­te­di­ği üc­re­ti ya­tı­ran ku­lüp­le­ri alı­yor. Bu hak­kı kul­la­nan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un 2. li­ge alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı önü­müz­de­ki gün­ler­de net­lik ka­za­na­cak.Os­man­cık Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nö­rü Ümit Gök­göz, 2. lig için baş­vu­ru­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı il­çe­le­rin­de ye­ni­den pro­fes­yo­nel lig ma­çı oy­na­ta­cak ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Gök­göz her za­man yan­la­rın­da olan Baş­kan Ah­met Ak­su’ya Ku­lüp Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam’a yö­ne­ti­ci­ler Gür­sel Gü­ney, Ka­dir De­li­baş, Er­tan Kı­zıl­ka­ya, Mah­mut Oruç ve Gök­han Kent’e te­şek­kür et­ti. Gök­göz, 2. lig­de Os­man­cık’lı genç spor­cu­lar­la mü­ca­de­le ede­rek li­gi en iyi yer­de bi­tir­mek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.