HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Fa­tih Öz­can haf­ta so­nun­da ye­rel ba­sın men­sup­la­rı ile if­tar­da bir ara­ya gel­di. Baş­kan Fa­tih ile bir­lik­te Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı’nın da ka­tıl­dı­ğı soh­bet top­lan­tı­sın­da gün­dem­le, ge­le­cek­le ve plan­la­la­rı ile il­gi­li ola­rak ol­duk­ça sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­lar.

Bu soh­bet top­lan­tı­sı­nın ta­bi­ki bir bö­lü­mü ya­zıl­ma­mak kay­dı ile ol­du­ğu için biz­de ka­la­cak. Soh­be­tin öne çı­kan ve önem­li gör­dü­ğü­müz bö­lüm­le­ri­ni bur­dan siz­le­re ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.

İlk ola­rak ko­nu­şan Baş­kan Fa­tih Öz­can, yö­ne­tim ku­ru­lu­nun dar ol­du­ğu ko­nu­sun­da­ki eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di. Gö­re­ve ta­lip ol­duk­tan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­yı ha­tır­la­ra­tak ‘Ben­de yö­ne­tim­de gö­rev al­mak is­ti­yo­rum’ di­yen bi­ri­si ara­sın di­ye bek­le­dim an­cak kim­se­den bir ses gel­me­di. Bir çok ke­sim­den ve si­ya­si gö­rüş­den is­me tek­lif gön­der­dim an­cak hep ay­nı ma­ze­ret­le­ri al­dım ‘Be­nim işim yo­ğun gö­rev ala­mam’. Ben kim­se­yi zor­lu yö­ne­ti­me ala­cak ha­lim yok’ de­di.

 

‘Kim­se Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan bü­yük de­ğil’

Baş­kan Öz­can, ken­di­si­de da­hil kim­se­nin Ço­rum Be­le­di­yes­por’un üze­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı bu­nu yap­ma­yı dü­şü­nün kim olur­sa ol­sun kel­le­si­ni ala­ca­ğı­nı söy­le­di. Hiç bir fut­bol­cu­nun ve­ya yö­ne­ti­ci­nin vaz­ge­çil­mez ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­can ‘Ya­kup Yi­ğit kar­de­şi­miz kal­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz bir ar­ka­da­şı­mız. An­cak ge­le­ce­ği olan ve 2. lig­den tek­lif alan hiç bir kar­de­şi­min­de önü­ne ka­pat­mam.Ge­lir gö­rü­şü­rüz an­la­şa­maz­sak söz­leş­me­sin­de­ki mad­de­ye uy­gun ola­rak her­kes gi­bi oda gi­de­bi­lir. An­cak tek­rar edi­yo­rum kim­se Ço­rum Be­le­di­yes­por’un üze­rin­de ol­ma­dı ve ola­maz­da’ de­di.

‘13 maç ka­za­na­ma­yan bir ta­kım­da ge­ri­lim ol­maz­sa sı­kın­tı var’

13 maç ka­za­na­ma­yan bir ta­kı­mın tek bir kır­mı­zı kart gör­me­me­si, an­tren­man­da maç­ta so­yun­ma oda­sın­da loj­man­da tek bir ge­ri­li­min ol­ma­ma­sı­nı an­la­mak­ta zor­luk çek­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­can ‘Dı­şar­dan ta­kip eden bi­ri­si ola­rak ger­çek­ten na­sıl bir olay isim ve­re­mi­yo­rum. Bi­zim ol­du­ğu­muz yer­de he­ye­can olur is­tek olur ar­zu olur. Sa­ha­da ruh gi­bi ge­çen fut­bol­cu­la­ra ke­sin­lik­le mü­sa­de et­mem ve ta­kım­da tut­mam’ de­di.

Ge­nel Ku­rul’a mül­ki amir­le­rin gel­me­me­si ko­nu­sun­da ise bu in­san­la­rın da­vet edil­me­me­si­nin asıl so­run ol­du­ğu­na inan­do­ğı­nı be­lir­ten Fa­tih Öz­can ay­rı­ca sa­lon­da Ömer Ba­la­ban dı­şın­da bir tek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­nin ol­ma­ma­sı­nı­da ya­dır­ga­dı­ğı­nı söy­le­di.

‘Kurt her za­man yal­nız­dır’

Geç­miş yö­ne­ti­ci­li­ği dö­ne­min­de ku­lü­be 450 bin li­ra ba­ğış yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­can ‘Ba­na An­ka­ra­gü­cü tek­lif yap­tı an­cak ben ka­bul et­me­dik. Bu­na rağ­men ver­di­ğim kat­kı­dan do­la­yı be­ni zi­ya­re­te gel­di­ler ve ma­ça da­vet et­ti­ler. Ma­le­sef Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ni hiç bir ma­çı­na da­vet edil­me­mek be­ni üz­dü. Yal­nız şu­nu­da açık söy­le­yim ‘Kurt her za­man yal­nız­dır’ ben bu­ra­ya kim­se­ye gü­ve­ne­rek gel­me­dim.

‘Şam­pi­yon­luk dı­şın­da­ki her so­nuç hüs­ran­dır’

Be­nim için­de­ki aşk şam­pi­yon­luk üze­ri­ne. Şu­nu­da açık yü­rek­li­lik­le söy­le­ye­yim­ki şam­pi­yon­luk dı­şın­da­ki her so­nuç be­nim için hüs­ran­dır. Ta­bi­ki bu üç yıl­lık bir plan­la­ma ve bu doğ­rul­tu­da ha­re­ket ede­ce­ğiz ace­le ede­rek yan­lış yap­mak is­te­mi­yo­ruz. Ne za­man 1. li­ge çı­ka­rız or­da beş al­tın­cı­lık ba­şa­rı sa­yı­lır. Yok­sa bu lig­de 2. lig­de­ki baş­ka hiç bir so­nuç ba­şa­rı de­ğil­dir. Şu­nu­da açık yü­rek­li­lik­le söy­le­yim­ki ‘Sa­va­şım­da ya­nım­da ol­ma­ya­nı ba­şa­rı­da ya­nım­da is­te­mem’ de­di.

‘Trans­fer büt­çe­miz 3 mil­yon se­zon so­nu 5 mil­yon’

Ye­ni se­zon plan­la­ma­sı­nın ge­rek büt­çe ge­rek kad­ro ya­pı­sı ola­rak hep­si­nin ha­zır ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­can ‘Be­nim işim pa­ra bo­yu­tu. Tek­nik Ko­nu­lar­da tüm yet­ki Ge­nel Kap­tan’da. Onun çö­ze­me­di­ği so­run­lar­da Baş­kan Yar­dım­cı­la­rım Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya dev­re­re gi­re­rek çö­ze­cek­ler. Trans­fer büt­çe­miz 3 mil­yon li­ra ola­cak se­zon so­nun­da ise bu ra­kam 5 mil­yo­na çı­ka­cak. Her ma­ça prim ve­ri­le­cek ve ka­za­nı­lan ma­çın ar­dın­dan sa­lı gü­nü prim­ler he­sap­la­ra ya­ta­cak.

Tek­nik Di­rek­tör ko­nu­sun­da ara­yı­şı­mız sü­rü­yor. Aday­la­rı iki­ye dü­şü­rü­yo­ruz an­cak ka­rar aşa­ma­sın­da bi­rin­den vaz­ge­çi­yo­ruz ye­ri­ne baş­ka isim ge­li­yor. Bu ko­nu­da Ge­nel Kap­ta­nı­mı­zın­da uyum­lu ça­lı­şa­ca­ğı bir isim ko­nu­sun­da en kı­sa sü­re­de ka­ra­rı­mı­zı ve­re­cek an­la­şa­ca­ğız ar­dın­dan da iç trans­fer­le baş­la­yıp kad­ro­yu oluş­tu­ra­ca­ğız’ de­di.

‘Az ha­ta yap­mak için ti­tiz ça­lı­şı­yo­ruz’

Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ise gö­re­ve baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ön­ce­li­ği tek­nik he­ye­te ver­dik­le­ri­ni ve ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni bir iki gün için­de an­laş­tık­la­rı ho­ca­nın­da gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da iç trans­fe­ri çö­ze­cek­le­ri­ni söy­le­di. Bu dö­ne­min çok önem­li ol­du­ğu­nu ha­ta­yı as­ga­ri yap­ma­la­rı için in­ce ele­yip sık do­ku­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Tat­lı ‘Ca­mi­amız ra­hat ol­sun so­ru işa­ret­le­ri­ni en kı­sa sü­re­de or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız. Kam­pa gi­der­ken 24 ki­şi­lik kad­ro­mu­zu oluş­tur­muş ve so­run­suz git­mek is­ti­yo­ruz. Bu ara­da kamp dö­ne­min­de ek­si­ği­ni gör­dü­ğü­müz ve­ya uyum sağ­la­ya­ma­dı­ğı­na inan­dı­ğı­mız ar­ka­da­şı­mız olur­sa­da he­men yol­la­rı­mı­zı ayı­ra­ca­ğız’ de­di.

‘Bu eki­bin yap­tık­la­rı­na im­za de­ğil par­mak ba­sa­rım’

Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ken­di­si­nin fut­bo­lun için­de gel­me­di­ği­ni an­cak yak­la­şık 300 maç iz­le­miş bi­ri­si ola­rak Fa­tih baş­ka­nı­mız­da ıs­ra­rı ile yö­ne­tim­de gö­rev al­dı­ğı­nı söy­le­di. Bir yan­da 25-30 yıl­lık dos­tu Ha­mit Işık di­ğer yan­da ise ka­der bir­li­ği yap­tı­ğı Fa­tih baş­ka­nın ıs­ra­rı üze­ri­ne gel­di­ği bu yö­ne­ti­min ala­ca­ğı her ka­ra­rın al­tı­na im­za de­ğil par­mak ba­sa­ca­ğı­nı be­lir­ten Al­tun­ka­ya ‘im­za­lar tak­lit edi­le­bi­lir an­cak par­mak izi­ni kim­se tak­lit ede­mez. Biz­ler iyi gün dos­tu de­ği­liz ba­şa­rı­da da ba­şa­rı­sız­lık­ta her za­man bu ar­ka­daş­la­rın ya­nın­da ol­duk ve ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz’ de­di.