HA­LİL ÖZ­TÜRK

Av­ru­pa Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda kür­sü­ye çı­kan üç mil­li spor­cu ile an­tre­nör­le­ri Ab­dul­lah Çak­mar AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Mec­lis İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu’yu ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.

Geç­ti­ği­miz haf­ta Da­ğıs­tan Özerk Böl­ge­sin­de ya­pı­lan Av­ru­pa Bü­yük­ler Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda 120 ki­lo­da Olim­pi­yat ve Dün­ya Şam­pi­yo­nu al­tın­cı kez Av­ru­pa Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nan Ta­ha Ak­gül, üçün­cü kez Av­ru­pa şam­pi­yo­nu olan So­ner De­mir­taş ile Av­ru­pa üçün­cü­sü olan Ser­dar Bö­ke ile  mil­li ta­kım an­tre­nö­rü hem­şeh­ri­miz Ab­dul­lah Çak­mar ile bir­lik­te Sa­li­mUs­lu’yu ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler.

Zi­yart­te İz­mir Mil­let­ve­ki­li Nük­het Ho­tar, Kars Mil­let­ve­ki­li Y. Se­la­hat­tin Bey­ri­bey ile 22. ve 23. dö­nem Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Agah Kaf­kas’da bu­lun­du­lar. Sa­lim Us­lu zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek mil­li gü­reş­çi­le­ri ve hem­şeh­ri­miz an­tre­nör­le­ri Ab­dul­lah Çak­mar’ı teb­rik et­ti.

Us­lu, bu zor­lu şam­pi­yo­na­da ver­dik­le­ri zor­lu mü­ca­de­le so­nun­da ka­zan­dık­la­rı ma­dal­ya­lar ile mil­let ola­rak biz­le­re ya­şat­tık­la­rı gu­rur ne­de­ni ile gü­reş mil­li ta­kı­mı­nı yü­rek­ten kut­la­dı ve ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­di.