HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Fah­ret­tin Say­han, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın ti­tiz bir şe­kil­de sür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek ‘Önü­müz­de­ki gün­ler­de ne­ti­ce­le­ri­ni hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz’ de­di.Say­han, trans­fer ko­mi­te­si üye­le­ri ile bir­lik­te ha­zır­la­dık­la­rı lis­te doğ­rul­tu­sun­da araş­tır­ma ve gö­rüş­me­le­rin yo­ğun şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ‘Hem doğ­ru isim­ler­le an­laş­mak hem­de ku­lü­bün eko­no­mik büt­çe­si­ni aş­ma­mak için yo­ğun ça­lış­ma de­vam edi­yor. İna­nı­yo­rum­ki önü­müz­de­ki gün­ler­de bu gö­rüş­me­le­rin so­nuç­la­rı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz’ de­di.Se­zon ba­şı ha­zır­lık­la­rı ko­nu­sun­da da bil­gi ve­ren Fah­ret­tin Say­han 12’şer gün­lük dört etap­tan olu­şa­cak ça­lış­ma­la­rın 10 Tem­muz’da ilk eta­bı­nın Ço­rum’da baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. 21 Tem­muz’da ilk eta­bı ta­mam­la­ya­rak iki gün izin ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Say­han 24 Tem­muz’da ikin­ci 12 gün­lük eta­bın ça­lış­ma­la­rı­na yi­ne Ço­rum’da baş­la­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.İkin­ci eta­bın 6 Ağus­tos’ta so­na ere­ce­ği­ni ve 7-8 Ağus­tos’u izin­li ge­çir­dik­ten son­ra 9 Ağus­tos’ta 12 gün­lük üçün­cü etap için kam­pa gi­de­cek­le­ri­ni be­lir­ten Say­han, kam­pın ge­çen yıl ka­lı­nan Kı­zıl­ca­ha­mam Çam Otel’den ya­pıl­ma­sı­nın uy­gun gö­rül­dü­ğü­nü gö­rüş­me­le­rin de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Al­ter­na­tif­ler­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Say­han 12 gün sü­re­cek üçün­cü etap kam­pın­da ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da ha­zır­lık maç­la­rı­da ya­pa­rak fi­zik­sel ol­du­ğu ka­dar tak­tik­sel ola­rak­da is­te­dik­le­ri nok­ta­ya gel­me­yi ar­zu et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Kam­pın 20 Ağus­tos’ta so­na ere­ce­ği­ni be­lir­ten Fah­ret­tin Say­han 21-22 Ağus­tos’ta kur­ban bay­ra­ma­nın ilk iki gü­nü­nü izin­li ge­çi­re­cek­le­ri­ni ve 23 Ağus­tos’tan iti­ba­ren se­zon ön­ce­si dör­dün­cü ve son etap ça­lış­ma­la­rı­nı Ço­rum’da ya­pa­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.