24 Ha­zi­ran’da sa­at 06.00’dan 24.00’e ka­dar her ne su­ret­le olur­sa ol­sun al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit al­kol­lü iç­ki ve­ril­me­si ve içil­me­si ya­sak­lan­dı. Ay­rı­ca em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar­dan baş­ka hiç kim­se si­lah ta­şı­ya­ma­ya­cak. 


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, oy ver­me sü­re­sin­ce kah­ve­ha­ne, kı­ra­at­ha­ne ve in­ter­net ka­fe­ler gi­bi bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri ka­pa­lı ola­cak. Eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği ta­şı­yan lo­kan­ta­lar­da yal­nız­ca ye­mek ve­ri­le­bi­le­cek. Se­çim ya­sak­la­rı­na uyul­mak şar­tıy­la sa­at 18.00'den son­ra dü­ğün ya­pı­la­bi­le­cek.


Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür de, tüm Ço­rum es­na­fı­nı al­kol­lü iç­ki sa­tış ya­sa­ğı­na uy­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.


Baş­kan Gür, ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: "298 sa­yı­lı Se­çim­le­rin Te­mel Hü­küm­le­ri ve Seç­men Kü­tük­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun 79. mad­de­sin­de;  'Oy ver­me gü­nü, her ne su­ret­le olur­sa ol­sun, is­pir­to­lu iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit is­pir­to­lu iç­ki sa­tıl­ma­sı, ve­ril­me­si, içil­me­si ya­sak­tır. Oy ver­me gü­nü, bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri oy ver­me sü­re­sin­ce ka­pa­lı ka­lır. Eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği­ni ha­iz lo­kan­ta­lar­da yal­nız ye­mek ve­ri­lir. Oy ver­me gü­nü, em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar­dan baş­ka hiç­bir kim­se köy, ka­sa­ba ve şe­hir­ler­de si­lah ta­şı­ya­maz' dü­zen­le­me­si­ne yer ve­ril­miş­tir. Bu ne­den­le, Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı'nın il­gi­de ka­yıt­lı ka­ra­rı ge­re­ğin­ce,

Oy ver­me gü­nü olan 24 Ha­zi­ran 2018 Pa­zar gü­nü sa­bah sa­at 06.00'dan ge­ce sa­at 24.00'e ka­dar; her ne su­ret­le olur­sa ol­sun al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, ve­ril­me­si, içil­me­si,
Em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar ha­riç ol­mak üze­re, köy ka­sa­ba ve şe­hir­ler­de ateş­li si­lah­la­rın, pat­la­yı­cı mad­de­le­rin, sal­dı­rı ve sa­vun­ma­da kul­la­nıl­mak üze­re ya­pıl­mış her tür­lü ke­si­ci, de­li­ci ve­ya be­re­le­yi­ci ale­tin, ya­kı­cı, aşın­dı­rı­cı, ya­ra­la­yı­cı, bo­ğu­cu, ze­hir­le­yi­ci, sü­rek­li has­ta­lı­ğa yol açı­cı nük­le­er, rad­yo­ak­tif, kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik mad­de­le­rin ta­şın­ma­sı ya­sak­tır.

Oy ver­me gü­nü oy ver­me sü­re­sin­ce (08.00 - 17.00) kah­ve­ha­ne, kı­ra­at­ha­ne, in­ter­net ka­fe­ler gi­bi bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri ka­pa­lı ka­la­cak ve eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği­ni ta­şı­yan lo­kan­ta­lar­da yal­nız­ca ye­mek ve­ri­le­bi­le­cek­tir.
Se­çim ya­sak­la­rı­na ve yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ku­ral­la­ra uy­mak şar­tıy­la oy ver­me gü­nü sa­at 18.00'den son­ra dü­ğün ya­pı­la­bi­le­cek­tir.” (Ha­ber Mer­ke­zi)